Trong ngân hàng - In a bank

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi đã có giấy phép lái xe rồi.
начать обучение
I've got my driving license.
Tôi đã mất sổ séc rồi, tôi muốn làm một cuốn sổ khác.
начать обучение
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Tôi có thể đặt một cuốn sổ séc mới được không?
начать обучение
Could I order a new checkbook, please?
Tôi phải đến máy rút tiền
начать обучение
I have to go to the cash machine.
Tôi muốn mở một tài khoản.
начать обучение
I would like to open an account.
Tôi muốn rút một khoảng tiền lớn.
начать обучение
I would like to withdraw a large amount.
Bạn có thể đưa tôi những tờ tiền lẻ được không?
начать обучение
Could you give me some smaller bills?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.