Trong buổi gặp mặt - In a meeting

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi tin rằng dự án nãy sẽ thành công.
начать обучение
I'm convinced that this project will be a success.
Theo những gì tôi thấy, chúng ta cần nhiều nhân viên bán hàng hơn.
начать обучение
From my point of view, I think we need more sellers.
Tôi không chắc chắn lắm.
начать обучение
I'm not sure about that.
Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
начать обучение
What does everyone think about it?
Chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi mới.
начать обучение
We are going to discuss the new changes.
Nhiều người đã không tham dự buổi gặp cuối.
начать обучение
Several people didn't attend the last meeting.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về doanh số mới.
начать обучение
Today we are going to talk about the new sales.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.