Thuê một căn hộ - Renting an apartment

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
начать обучение
What kind of pets do you allow?
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
начать обучение
Can the pets be outside?
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
начать обучение
Could you please help me move?
Tôi cần phải điền vào đơn.
начать обучение
I need to fill an application form.
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
начать обучение
I found a convenient offer on the Internet.
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
начать обучение
The apartment is big and has a balcony.
Để chuyển vào, tôi phải trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền gửi ký quỹ an ninh.
начать обучение
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.