Tại công sở - At work

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
начать обучение
Sorry to keep you waiting.
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
начать обучение
What time does the meeting start?
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
начать обучение
I've finished my work for today.
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
начать обучение
I'll be back in a minute.
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
начать обучение
Would you like a hand with that project?
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
начать обучение
Could you please give me your opinion on this?
Tôi cần lời khuyên từ sếp.
начать обучение
I need advice from the boss.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.