Trong bán hàng - In sales

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Tôi e rằng chúng tôi không thể hoàn tiền được.
начать обучение
I'm afraid we can't give the money back.
Bạn thích màu nào?
начать обучение
Which colour do you like?
Nếu bạn có bảo hiểm, chúng tôi sẽ thay nó.
начать обучение
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Chúng tôi cần được trả tiền trước.
начать обучение
We need an advance payment.
Sản phẩm này có thể sử dụng bằng nhiều cách.
начать обучение
This product can be used in several ways.
Xin hãy nói cho tôi biết bạn đang cần gì?
начать обучение
Please tell me more about what you are looking for.
Bạn đã nghe về sản phẩm mới này chưa?
начать обучение
Have you heard about this new product?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.