Week 4 Level 3

5  2    49 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
uczony
Współpracujemy z grupą znanych naukowców.
начать обучение
scholar
We cooperate with a group of famous scholars.
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
начать обучение
shape
We have to give our plan its final shape.
wysoka reputacja
Firma ma wysoką reputację ze względu na traktowanie pracowników.
начать обучение
stellar reputation
The company has a stellar reputation for its treatment of workers.
przenosić główną siedzibę firmy
Zamierzamy przenieść główną siedzibę firmy na Cypr.
начать обучение
relocate headquarters
We're going to relocate the headquarters to Cyprus.
następnie
Zaprezentowaliśmy propozycję, która została następnie zaakceptowana przez managerów.
начать обучение
subsequently
We presented a proposal which was subsequently accepted by managers.
transport publiczny
Jakość transportu publicznego ostatnio się poprawiła.
начать обучение
public transportation
The quality of public transportation has improved recently.
cele sprzedaży
Nasze plany sprzedaży zostały zrealizowane.
начать обучение
sales goals
Our sales goals were met.
+42 карточки
Урок является частью курса
"Office Survival English - TOEIC® 1000 words"
(всего 1 086 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.