Taking a bus or a train - Bắt xe buýt hoặc bắt tàu

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Where is the ticket office?
начать обучение
Phòng bán vé ở đâu?
What time is the next train to the city center?
начать обучение
Mấy giờ mới có chuyến tàu kế tiếp đến trung tâm thành phố?
Is this seat free?
начать обучение
Ghế này còn trống không?
The bus driver doesn't stop there. I have to take another bus.
начать обучение
Tài xế xe buýt sẽ không dừng ở đó. Tôi phải bắt một chuyến xe buýt khác.
Where are the ticket machines?
начать обучение
Máy bán vé ở đâu?
Where is the bus station?
начать обучение
Trạm xe buýt nằm ở đâu?
Where can I buy a ticket?
начать обучение
Tôi có thể mua vé ở đâu?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.