In a hotel - Trong khách sạn

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
How long would you like to stay at the hotel?
начать обучение
Bạn sẽ ở lại khách sạn bao lâu?
How much is the room?
начать обучение
Bao nhiêu một phòng?
Is breakfast included?
начать обучение
Bữa sáng có được bao gồm không?
Can I see the room, please?
начать обучение
Tôi có thể xem qua căn phòng không?
I'd like to pay by check.
начать обучение
Tôi muốn thanh toán bằng séc.
I need the porter to take my luggage to the room, please.
начать обучение
Tôi cần một nhân viên mang hành lý về phòng.
Do you have a reservation?
начать обучение
Bạn có đặt phòng trước không?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.