Asking and giving advice - Hỏi và cho lời khuyên

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
If you were in my place, what would you do?
начать обучение
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
In my opinion, you should convince her it was an accident.
начать обучение
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
начать обучение
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
What I said is my personal recommendation.
начать обучение
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
Why don't you ask for an apology?
начать обучение
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
What do you advise me?
начать обучение
Bạn khuyên tôi làm gì?
I advise you to talk to her.
начать обучение
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.