In a meeting - Trong buổi gặp mặt

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Several people didn't attend the last meeting.
начать обучение
Nhiều người đã không tham dự buổi gặp cuối.
I'm convinced that this project will be a success.
начать обучение
Tôi tin rằng dự án nãy sẽ thành công.
From my point of view, I think we need more sellers.
начать обучение
Theo những gì tôi thấy, chúng ta cần nhiều nhân viên bán hàng hơn.
I'm not sure about that.
начать обучение
Tôi không chắc chắn lắm.
What does everyone think about it?
начать обучение
Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
We are going to discuss the new changes.
начать обучение
Chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi mới.
Today we are going to talk about the new sales.
начать обучение
Hôm nay chúng ta sẽ nói về doanh số mới.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.