Asking and giving permission - Xin phép và cho phép

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Would there be any problem if I turn the TV on?
начать обучение
Có vấn đề gì không nếu tôi bật TV lên?
There's no problem.
начать обучение
Không có vấn đề gì hết.
Please feel free to do it.
начать обучение
Cứ thoải mái làm đi.
You couldn't do that.
начать обучение
Bạn không được làm thế.
Would it be all right if I walk the dog?
начать обучение
Tôi dắt chó đi dạo có được không?
Can I sit here, please?
начать обучение
Tôi có thể ngồi ở đây không?
Is it okay if I use your pen?
начать обучение
Có sao không khi tôi dùng bút của bạn?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.