In sales - Trong bán hàng

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Have you heard about this new product?
начать обучение
Bạn đã nghe về sản phẩm mới này chưa?
Which colour do you like?
начать обучение
Bạn thích màu nào?
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
начать обучение
Nếu bạn có bảo hiểm, chúng tôi sẽ thay nó.
We need an advance payment.
начать обучение
Chúng tôi cần được trả tiền trước.
This product can be used in several ways.
начать обучение
Sản phẩm này có thể sử dụng bằng nhiều cách.
Please tell me more about what you are looking for.
начать обучение
Xin hãy nói cho tôi biết bạn đang cần gì?
I think you haven't used anything similar before.
начать обучение
Tôi nghĩ bạn chưa từng dùng thứ gì tương tự vậy trước đó.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.