In a bank - Trong ngân hàng

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I want to transfer some money to this account.
начать обучение
Tôi muốn chuyển khoản đến tài khoản này.
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
начать обучение
Tôi đã mất sổ séc rồi, tôi muốn làm một cuốn sổ khác.
Could I order a new checkbook, please?
начать обучение
Tôi có thể đặt một cuốn sổ séc mới được không?
I have to go to the cash machine.
начать обучение
Tôi phải đến máy rút tiền
I would like to open an account.
начать обучение
Tôi muốn mở một tài khoản.
I would like to withdraw a large amount.
начать обучение
Tôi muốn rút một khoảng tiền lớn.
Could you give me some smaller bills?
начать обучение
Bạn có thể đưa tôi những tờ tiền lẻ được không?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.