At the hairdressing salon - Tại tiệm làm tóc

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
What do you want me to do to your hair today?
начать обучение
Bạn muốn tôi làm tóc bạn như thế nào hôm nay đây?
Which of these colours would you like?
начать обучение
Bạn thích nhuộm màu nào trong số màu này?
Do you want it styled straight or wavy?
начать обучение
Bạn muốn nó theo kiểu thẳng hay lượn sóng?
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
начать обучение
Bạn nên chải tóc nhẹ nhàng để tránh làm hỏng nó.
We have cosmetology services as well.
начать обучение
Chúng tôi có dịch vụ thẩm mỹ tốt lắm.
How short would you like it?
начать обучение
Bạn muốn ngắn cỡ nào?
Can I make an appointment for a haircut today?
начать обучение
Tôi có thể đặt lịch hẹn cắt tóc hôm nay không?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.