In the street - Trên đường

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
How many blocks do I have to walk to get to the town centre?
начать обучение
Tôi phải đi qua bao nhiêu toà nhà mới đến trung tâm thị trấn?
How far is it?
начать обучение
Bao xa?
How long would it take me to get there?
начать обучение
Mất bao lâu để tôi đến đấy?
I have to take two buses to get home.
начать обучение
Tôi đã phải đi hai chuyến buýt mới về được đến nhà.
Could you please repeat the directions?
начать обучение
Bạn có thể lặp lại hướng đi không?
I have the wrong address.
начать обучение
Tôi bị sai địa chỉ.
Do you know where there is a public phone?
начать обучение
Bạn có biết điện thoại công cộng ở đâu không?
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.