In a restaurant - Trong nhà hàng

 0    20 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
I'll pay the bill.
начать обучение
Tôi sẽ trả tiền.
Do you want a dessert?
начать обучение
Bạn muốn gọi món tráng miệng không?
For dessert, could I get a piece of cake, please?
начать обучение
Đối với món tráng miệng, tôi có thể gọi một miếng bánh không?
I'll pay by card.
начать обучение
Tôi sẽ trả bằng thẻ.
Please bring us another bottle of wine.
начать обучение
Hãy mang cho chúng tôi một chai rượu khác.
Could we get a table for three people?
начать обучение
Chúng tôi có thể đặt bàn cho ba người không?
We have a reservation for three people.
начать обучение
Chúng tôi đã đặt trước cho ba người.
+13 карточки
Урок является частью курса
"Everyday phrases in Vietnamese"
(всего 515 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.