FCE - Phrasal verbs 2

4.7  3    26 карточки    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
 
Вопрос Ответ
dziać się
Nigdy nie mówił mi co działo się w szkole.
начать обучение
to go on
He never told me what went on at school.
zalogować się (do czegoś/ na coś)
Zaloguj się na noszą stronę internetową, by zdobyć więcej informacji.
начать обучение
to log onto sth
Log onto our website to get more information.
wysiadać
Wysiadamy na następnym przystanku.
начать обучение
to get off
We're getting off at the next stop.
wybuchać
Mówią, że w centrum miasta wybuchła bomba.
начать обучение
to go off
I hear that a bomb has gone off in the centre of town.
besztać kogoś
Zbeształa swoje dzieci za niegrzeczne zachowanie.
начать обучение
to tell sb off
She told her children off for being naughty.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
начать обучение
to put sb off
Your description has put me off that course.
wylogować się
Nie zapomnij wylogować się z systemu.
начать обучение
to log off / to log out
Don't forget to log off the system.
+19 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(всего 1 251 карточка)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.