1000 danh từ tiếng Anh 651 - 700

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
bóng tối
Vào buổi trưa không có nhiều bóng râm.
начать обучение
shadow
At noon there is not a lot of shadow.
chai
Tôi đã mua một chai rượu.
начать обучение
bottle
I bought a bottle of wine.
hướng dẫn viên
Tên của hướng dẫn viên của chúng tôi là Monique và cô ấy rất giỏi và tốt bụng.
начать обучение
guide
The name of our guide was Monique and she was very competent and kind.
hoàn cảnh
Bạn phải biết hoàn cảnh trước.
начать обучение
circumstance
You have to know the circumstances first.
câu hỏi
Mục đích cuộc sống là gì? Đó là một câu hỏi cơ bản.
начать обучение
question
What is the purpose of life? This is the fundamental question.
sân bay
Chúng ta sẽ đến ở sân bay nào?
начать обучение
airport
At which airport will you arrive?
tương phản
Có một sự tương phản thật sự với những chiếc kính râm đó.
начать обучение
contrast
There is a real contrast with those sunglasses.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.