1000 danh từ tiếng Anh 101 - 150

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
quốc gia
Phải mất rất nhiều thời gian để hình thành quốc gia.
начать обучение
nation
It takes a lot of time to form a nation.
cái chết
Anh ta chắc chắn đã chết.
начать обучение
death
He had a certain death.
kiểm soát
Cái kiểm soát của cảnh sát được lắp đặt cuối đường.
начать обучение
control
A police control is installed at the end of the street.
trái tim
Vua Richard có một trái tim sư tử.
начать обучение
heart
The king Richard had a lion heart.
con trai
Con trai của Damien đang ở trong tù.
начать обучение
son
Damien's son is in jail.
tỉ lệ
Tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng hằng năm.
начать обучение
rate
The unemployment rate is rising year after year.
giám đốc
also: đạo diễn
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một giám đốc mới.
начать обучение
director
The board appointed a new director.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.