1000 danh từ tiếng Anh 401 - 450

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
đoạn phim
Monique thích đoạn phim của chúng tôi.
начать обучение
video
Monique likes our video.
ma
Tôi thề tôi đã thấy ma!
начать обучение
ghost
I swear I've seen a ghost!
báo chí
Báo phụ nữ nói nhiều về vẻ đẹp.
начать обучение
press
The women's press speaks a lot about beauty.
gió
Trời nhiều gió hôm nay.
начать обучение
wind
There is a lot of wind today.
công dân
Đây là một công dân tốt.
начать обучение
citizen
This is a good citizen!
khu rừng
Khu rừng này thật lớn.
начать обучение
forest
This forest is so huge!
tranh luận
Cuộc tranh luận khong có nghĩa.
начать обучение
debate
This debate makes no sense.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.