1000 danh từ tiếng Anh 151 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
hình ảnh
HÌnh ảnh không hiển thị.
начать обучение
image
The image is not visible.
bệnh nhân
Một bệnh nhân ở bệnh viện đang phàn nàn về cơn đau của anh ấy.
начать обучение
patient
A patient at the hospital is complaining about his pains.
mùa hè
Đó là một mùa hè đáng nhớ.
начать обучение
summer
It was an unforgettable summer.
một mẩu
Tôi muốn một miếng bánh, làm ơn.
начать обучение
piece
I'd like a piece of cake, please.
văn hóa
Văn hóa Pháp rất đa dạng.
начать обучение
culture
French culture is very rich.
bằng chứng
Có bằng chứng rằng anh ấy có tội.
начать обучение
proof
There is the proof that he's guilty.
nhân vật
Charles de Gaulle là một nhân vật quan trọng.
начать обучение
figure
Charles de Gaulle was a very important figure.
+43 карточки
Урок является частью курса
"1000 danh từ tiếng Anh"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.