Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 701 - 750

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
tipo
Tỉ giá hối đoái đã giảm.
начать обучение
tỉ lệ
El tipo de cambio ha caído.
derecho
Mỗi người đều có quyền được tự do và hạnh phúc.
начать обучение
quyền
Toda persona tiene derecho a ser libre y feliz.
tasa
Tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng hằng năm.
начать обучение
tỉ lệ
La tasa de desempleo está aumentando año tras año.
investigación
Một nhóm nhà khoa học đã làm cuộc nghiên cứu trên 220 tình nguyện viên.
начать обучение
nghiên cứu
Un grupo de científicos hizo una investigación sobre 220 voluntarios.
solicitud
Yêu cầu hộ chiếu chậm hơn vào mùa hè.
начать обучение
yêu cầu
Hacer una solicitud del pasaporte es más lento en verano.
calidad
Sản phẩm này chất lượng cao.
начать обучение
chất lượng
Este producto es de alta calidad.
protesta
Việc phản đối giảm lương mất một thời gian dài.
начать обучение
cuộc phản đối
La protesta contra la reducción de los salarios llevó mucho tiempo.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.