Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha 151 - 200

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
circulo
Tôi biết vẽ hình tròn hoàn hảo.
начать обучение
vòng tròn
Yo sé dibujar un círculo perfecto.
colega
Đồng nghiệp của tôi thật sự quyến rũ.
начать обучение
đồng nghiệp
Mi colega es realmente encantador.
columna
Cái cột này được xây bởi người Rô-man.
начать обучение
cột
Esta columna fue construido por los romanos.
comparación
Đó là một sự so sánh hay.
начать обучение
sự so sánh
Esa fue una buena comparación.
conclusión
Cuối cùng bạn phải đưa ra kết luận.
начать обучение
kết luận
Al final tienes que hacer una conclusión.
conferencia
Tôi đã tham gia vào cuộc họp báo.
начать обучение
cuộc hội nghị
Participé en una conferencia de prensa.
conexión
Khách sạn chúng tôi có kết nối Internet nhanh.
начать обучение
kết nối
Nuestro hotel ofrece una conexión rápida a Internet.
+43 карточки
Урок является частью курса
"Top 1000 danh từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 1 000 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.