300 tính từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
hoàn thành
Phiên bản hoàn chỉnh bao gồm tất cả bốn mùa.
начать обучение
complete
The complete edition includes all four seasons.
không chắc
Không chắc là bạn sẽ tham gia vào dự án này.
начать обучение
unlikely
It's unlikely that you'll take part in this project.
nhẹ
Tôi thích những bữa ăn nhẹ hơn.
начать обучение
light
I prefer eating light meals.
hợp nhất
Tôi đã chuyển đến Mĩ. / Chúng tôi hợp nhất.
начать обучение
united
I've moved to the United States. / We are unified.
tươi mới
Không khí nơi đây rất trong lành.
начать обучение
fresh
The air is very fresh here.
rẻ
Sản phẩm của họ rẻ.
начать обучение
cheap
Their products are cheap.
mỏng
Con dao này có một cái lưỡi mỏng.
начать обучение
thin
This knife has a thin blade.
+18 карточки
Урок является частью курса
"300 tính từ tiếng Anh"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.