Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 401 - 425

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
nhấn mạnh
Điều quan trọng là nhấn mạnh phẩm chất của một người.
начать обучение
enfatizar
Es importante enfatizar las cualidades de cada uno.
thử
Bạn đã bao giờ thử chơi tennis chưa?
начать обучение
intentar
¿Alguna vez has intentado jugar al tenis?
đổ tràn
Bạn có thể đổ ít nước vào cái ly không?
начать обучение
verter
¿Podrías verter un poco de agua en un vaso?
gạch dưới
Chị tôi gạch dưới những câu quan trọng.
начать обучение
subrayar
Mi hermana ha subrayado las frases más importantes.
chạy
Tôi thích chạy bộ.
начать обучение
correr
Me gusta correr.
nói
Bạn vừa nói gì?
начать обучение
decir
¿Qué dijiste?
nằm xuống
Tôi không khỏe. Tôi muốn nằm nghỉ khoảng 10 phút.
начать обучение
acostarse
No me siento bien. Me gustaría acostarme durante 10 minutos.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.