Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 176 - 200

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
cầu xin
Tôi cầu xin cô ấy hãy hợp lí hơn.
начать обучение
rogar
Le rogué a ser más razonable.
tưởng tượng
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền!
начать обучение
imagina
¡Imagina un mundo sin dinero!
đặt
Đặt cuốn sách lại và đến đây!
начать обучение
colocar
¡Coloca el libro de nuevo y ven aquí!
đánh mất
Chúng tôi đánh mất hết tiền.
начать обучение
perder
Hemos perdido todo el dinero.
nhin thấy
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!
начать обучение
ver
¡No puedo ver nada!
tha thứ
Tôi đã tha thứ cho bạn rồi.
начать обучение
perdonar
Ya te he perdonado.
hoài nghi
Làm thế nào bạn nghi ngờ điều đó?
начать обучение
dudar
¿Cómo puedes dudarlo?
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.