Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 26 - 50

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
phản chiếu
Phản ứng của anh ấy phản ánh suy nghĩ của anh.
начать обучение
reflejar
Sus reacciones reflejan sus pensamientos.
tiếp tục
Tiếp tục làm việc về bài viết này.
начать обучение
continuar
Sigua trabajando en este artículo.
đạt được
Vận động viên chấp nhận thử thách và giành được chiến thắng.
начать обучение
conseguir buena puntuación
El atleta aceptó el reto y consiguió buena puntuación en la carrera.
nợ
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
начать обучение
deber
¿Cuánto te debo?
tin
Bạn có tin vào phép màu không?
начать обучение
creer
¿Crees en milagros?
xem xét
Xin vui lòng xem xét ứng cử của tôi.
начать обучение
considerar
Por favor considere mi candidatura.
quay trỏ lại
Khi cô ấy quay trở lại sau công việc, cô ấy mệt nhoài.
начать обучение
regesar
Cuando por fin regresó del trabajo, ella estaba agotada.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.