Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 101 - 125

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ngồi
Tôi đang ngồi cạnh Shakira!
начать обучение
sentarse
¡Yo estaba sentado justo al lado de Shakira!
xoay
Bạn phải đi thẳng về phía trước và sau đó rẽ trái.
начать обучение
girar
Tienes que ir hacia adelante y luego girar a la izquierda.
bàn luận
Chúng tôi có một vấn đề để bàn luận.
начать обучение
discutir
Tenemos un problema que discutir.
quyến rũ
Tôi chắc chắn là anh ta muốn quyến rũ mẹ bạn.
начать обучение
seducir
Estoy seguro de que quiere seducir a tu madre.
để ý
Học sinh của tôi nhận thấy mái tóc mới của tôi.
начать обучение
notar
Mis estudiantes notaron mi nuevo corte de pelo.
nhận được
Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?
начать обучение
recibir
¿Recibiste mi mensaje?
đo
Một vài kết quả rất khó đo đạc.
начать обучение
medir
Algunos resultados son difíciles de medir.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(всего 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.