Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"

4.8  3    46 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
złamać nogę
Marcin spadł wczoraj z drabiny i złamał nogę.
начать обучение
break a leg
Martin fell down the ladder yesterday and broke his leg.
Połamania nóg!
Połamania nóg, Aniu! Daj z siebie wszystko w jutrzejszym konkursie tanecznym.
начать обучение
Break a leg!
Break a leg, Ann! Do your best at tomorrow's dance contest.
złamać rękę
Kasia złamała rękę, kiedy jeździła na nartach.
начать обучение
break an arm
Kate broke her arm when she was skiing.
skręcić kark/pędzić na złamanie karku
Pędziłam na złamanie karku, żeby być na czas w pracy.
начать обучение
break one's neck
I broke my neck to be at work on time.
złamać czyjeś serce
Nigdy nie chciałam złamać twojego serca.
начать обучение
break one's heart
I never wanted to break your heart.
rozbić jajko
Najpierw rozbij jajko, potem dodaj cukier i wymieszaj.
начать обучение
break an egg
First, break an egg, then add sugar and mix.
stłuc okno
Chłopcy wybili okno w domu pani Kowalskiej kiedy grali w piłkę.
начать обучение
break a window
The boys broke a window in Mrs Kowalski's house when they were playing football.
stłuc wazon
Stłukłam wazon kiedy niosłam bukiet do salonu.
начать обучение
break a vase
I broke a vase when I was carrying a bouquet into the living room.
złamać na pół
Waza upadła na podłogę i rozbiła się na pół.
начать обучение
break in two
The tureen fell down on the floor and broke in two.
rozbić bank (w grze)/kosztować dużo pieniędzy
Pan Smith jako pierwszy rozbił bank w ruletce w historii tego kasyna.
начать обучение
break the bank
Mr Smith was the first to break the bank in roulette in the history of this casino.
złamać kod
Haker złamał kod i ukradł tajne dane firmy.
начать обучение
break a code
The hacker broke the code and stole top-secret data from the company.
nie dotrzymać obietnicy
Justyna nie dotrzymała obietnicy i nie pomogła mi napisać wypracowania.
начать обучение
break a promise
Tina broke her promise and didn't help me write an essay.
przerywać strajk
Po 10 dniach pielęgniarki przerwały strajk.
начать обучение
break a strike
After 10 days, the nurses broke the strike.
przerwać podróż
Maciek musiał przerwać podróż z powodów osobistych.
начать обучение
break a journey
Maciek had to break his journey due to personal reasons.
zrywać z nałogiem
Mój ojciec wciąż stara się zerwać z nałogiem choć pali już od 20 lat.
начать обучение
break a habit
My father is still trying to break the habit although he has been smoking for 20 years.
zerwać z przeszłością
Niestety nie da się całkowicie zerwać z przeszłością.
начать обучение
break with the past
Unfortunately, it's impossible to completely break with the past.
zerwać z tradycją
Po przeprowadzce za granicę ludzie często zrywają z tradycją.
начать обучение
break with tradition
After moving abroad people often break with tradition.
przełamywać stereotypy
Na wsi ciężko jest przełamywać stereotypy, bo ludzie mieszkający tam są w większości konserwatystami.
начать обучение
break a stereotype
In the countryside it's difficult to break a stereotype because people who live there are mostly conservatives.
rozpędzać się/zacząć biec
Kiedy zauważyłam, że goni mnie pies natychmiast zaczęłam biec.
начать обучение
break into a run
When I noticed that a dog was chasing me, I immediately broke into a run.
uwalniać się od czegoś/ oswobodzić się
Próbował uwolnić się od nadopiekuńczej matki.
начать обучение
break loose/break free
He tried to break free from his overprotective mother.
przekazać historię jako pierwszy
Dziennikarz Times'a jako pierwszy przekazał historię o aferze podatkowej.
начать обучение
break a story
The Times journalist broke a story about a tax swindle.
przekazywać wiadomość
Popularna stacja telewizyjna przekazała właśnie wiadomość o chorobie prezydenta.
начать обучение
break the news
A popular TV station has just broken the news about the president's illness.
łamać prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz zostać pozwany do sądu.
начать обучение
break the law
If you break the law, you might be sued.
łamać zasady
Ona zawsze łamie zasady jak gra w karty.
начать обучение
break the rules
She always breaks the rules when she plays cards.
przekroczyć ograniczenie prędkości
Marysia przekroczyła ograniczenie prędkości i musiała zapłacić mandat.
начать обучение
break a speed limit
Mary broke a speed limit and had to pay a fine.
nie dotrzymać słowa
Nie wierz mu, on zawsze nie dotrzymuje słowa.
начать обучение
break one's word
Don't believe him, he always breaks his word.
złamać przyrzeczenie
Złamał przyrzeczenie i znowu zaczął palić.
начать обучение
break a vow
He has broken a vow and started smoking again.
zerwać zaręczyny
Kasia postanowiła zerwać zaręczyny 3 miesiące przed ślubem.
начать обучение
break off one's engagement
Kate decided to break off her engagement three months before the wedding.
złamać zobowiązanie do zrobienia czegoś
Klaudia złamała zobowiązanie do przetłumaczenia książki w ciągu miesiąca z powodu braku czasu.
начать обучение
break an engagement to do something
Claudia has broken an engagement to translate a book in a month due to a lack of time.
złamać przysięgę
Świadek złamał przysięgę i zeznał nieprawdę w trakcie śledztwa.
начать обучение
break an oath
A witness broke an oath and gave false evidence during the investigation.
zrywać stosunki dyplomatyczne
Korea Północna zerwała stosunki dyplomatyczne z USA.
начать обучение
break diplomatic relations
North Korea has broken diplomatic relations with the USA.
zrywać umowę
Mój podwykonawca zerwał umowę bez podania przyczyny takiej decyzji.
начать обучение
break a contract
My subcontractor has broken the contract without giving a reason for his decision.
zrywać pieczęć
Sekretarka zerwała pieczęć i przeczytała tajną korespondencję.
начать обучение
break a seal
The secretary broke a seal and read a top-secret post.
przełamać rutynę
Muszę przełamać rutynę i wyjechać gdzieś na weekend.
начать обучение
break the routine
I must break the routine and go somewhere at the weekend.
przełamać impas
Argumenty Marka przełamały impas w negocjacjach.
начать обучение
break (a) deadlock
Mark's arguments broke the deadlock in negotiations.
zakłócać ciszę/przerywać ciszę
Jego przybycie przerwało ciszę w pokoju.
начать обучение
break the silence
His arrival broke the silence in the room.
rozmieniać 10 dolarów
Nikt nie mógł mi rozmienić 10 dolarów.
начать обучение
break 10 dollars
Nobody could break 10 dollars for me.
przełamywać lody
Serdeczny uśmiech to najlepszy sposób, aby przełamać lody.
начать обучение
break the ice
A cordial smile is the best way to break the ice.
zrywać zaklęcie
Wybrałam się do wróżki licząc, że zerwie zaklęcie, które ciąży nad naszą rodziną.
начать обучение
break a spell
I went to a fortune-teller hoping that she would break a spell that hangs over our family.
pobić rekord
Kuba pobił wczoraj swój rekord w nic nie robieniu.
начать обучение
break a record
Yesterday Jacob broke a record in doing nothing.
wyjść na zero
Jeśli firma rozpoczynająca działalność wyjdzie na zero w pierwszym roku działalności, to będzie sukces.
начать обучение
break even
If a start-up breaks even in the first year of operating, it'll be a success.
być pionierem
Amerykanie byli pionierami jeśli chodzi o wyprawy w kosmos.
начать обучение
break ground
Americans broke ground as far as space trips are concerned.
przełamać opór
Nie jest łatwo przełamać opór przeciwników.
начать обучение
break resistance
It's not easy to break the resistance of one's opponents.
przełamać tabu
Słynny piosenkarz przełamał tabu opisując swoje życie w autobiografii.
начать обучение
break a taboo
A famous singer broke a taboo describing his life in his autobiography.
nie stawić się na spotkanie
Przedstawiciel handlowy nie stawił się na spotkanie i nie odbierał telefonu.
начать обучение
break an appointment
The sales representative broke the appointment and didn't answer the phone.
zwinąć obóz
Harcerze zwinęli obóz.
начать обучение
break camp
The scouts broke camp.

Курс также включает в себя следующие наборы карточек:

Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.