zaliczenie 1

 0    175 карточки    ShadyDaSlim
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
spółka osobowa
начать обучение
partnership
spółka kapitałowa
начать обучение
a company
osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
начать обучение
a private limited company
spółka notowana na giełdzie
начать обучение
public limited company
spółka akcyjna
начать обучение
joint-stock company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
начать обучение
Limited Liability Company
tworzyć, zakładać
начать обучение
to form
formularz
начать обучение
form
kierowanie zarząd
начать обучение
management
kierownik szef
начать обучение
chief manager
zarząd
начать обучение
a board of directors
prawo spółek
начать обучение
company law
wspólnik w spółce osobowej
начать обучение
a partner in partnership
udziały; akcje
начать обучение
shares
podmiot prawa
начать обучение
legal entity
osoba prawna
начать обучение
legal person
podmiot gospodarczy
начать обучение
a business association
pilnować; strzec czegoś
начать обучение
to police sth
odrębny od
начать обучение
distinct from
udziałowiec akcjonariusz
начать обучение
shareholder
kierownictwo osób na wyższych stanowiskach kierowniczych
начать обучение
The officers of a company
urzędnik
начать обучение
an officer
to jest znaczące, ważne
начать обучение
This is significant
pozwalać komuś na posiadanie swojej własności
начать обучение
to allow sb to own property in its own name
własność
начать обучение
property
posiadanie, prawo własności
начать обучение
ownership
nieustanny
начать обучение
perpetual
izolować; zabezpieczać
начать обучение
to insulate sth from
odpowiedzialność osobista
начать обучение
personal liability
odpowiedzialność
начать обучение
Liability
w pewnych przypadkach
начать обучение
in some instances
popełniać
начать обучение
to perpetrate sth
wyłudzenie
начать обучение
fraud
wykraczając poza kompetencje
начать обучение
ultra vires
uchylać; znosić
начать обучение
to lift sth
ściśle mówiąc
начать обучение
strictly speaking
poddać; spowodować by podlegał czemuś
начать обучение
to subject sth to sth
zasłona korporacyjna
начать обучение
corporate veil
jest jedynie stowarzyszenie właścicieli
начать обучение
it's merely association of owners
wykluczać, uniemożliwiać
начать обучение
to preclude sth/preclude sb from doing sth
tym niemniej
начать обучение
nonetheless
przestać istnieć po zmianie właściciela
начать обучение
to case to exist upon a change ownership
przez odpowiedni urząd/wladzę
начать обучение
by the appropriate governament authorty
dokumenty założycielskie
начать обучение
constitutional documents
ustanawiać
начать обучение
to constitue
konstytucja, statut
начать обучение
constitution, statute
założycielski
начать обучение
constitutional
dokumenty wymagane ustawowo
начать обучение
statutory forms
zapłacenia opłaty wymagany przy założeniu dokumentów
начать обучение
the payment of an filing fee
umowa/statut spółki
начать обучение
memorandum of association
statut/umowa spółki stowarzyszenia
начать обучение
articles of incorporation
podawać cele spółki
начать обучение
to state the object of company
kapitał akcyjny
начать обучение
authorized capital
inaczej zwany
начать обучение
alias
zerwać postanowienia odnoszące sie do jej wewnętrznego zarządzania
начать обучение
to contain provision for its internal managment
walne zebranie wspólników
начать обучение
annual general meeting
nadzwyczajne zebranie wspólników
начать обучение
Extraordinary general meeting
dyrektor, kierownik
начать обучение
Director
dyrektor naczelny
начать обучение
managing director
umowy zawiazywane przez spółkę
начать обучение
coroprate contracts
pożyczki
начать обучение
loans
główny księgowy
начать обучение
a company secretary
mianowac kogoś by prowadził codzienne sprawy
начать обучение
to appoint sb to carry out day-to-day affairs
decydować o czymś
начать обучение
to excercise control
nadzór, kontrola
начать обучение
control
delegować władzę nadzorczą nad sprawami
начать обучение
to delegate supervisory control of the affairs
kontrolny
начать обучение
supervisory
kontroler, inspektor
начать обучение
a supervisor
nadzorować
начать обучение
to supervise
uciążliwy
начать обучение
burdensome
brzemię
начать обучение
burden
pracownicy zasadniczo zobowiazani sa do/mają obowiązek pufności/zachowania tajemnicy
начать обучение
employees basicly owe a duty of confidentaly to the company
jedyny/wyłączny dyrektor
начать обучение
a sole director
ten wymóg nie stosuje sie jeśli
начать обучение
the requirement is not applicabe if
audytor, rewidient
начать обучение
an auditor
kierować raport do kogoś
начать обучение
the address a report to sb
klasyfikować coś
начать обучение
to classify
wykonywać
начать обучение
to exercise
okazywać troskę
начать обучение
to exercise care
obowiązek zachowania troski
начать обучение
duty of care
obowiązek powierniczy
начать обучение
fiduciary care
powiernik
начать обучение
fiduciary
pilny, pracowity
начать обучение
diligent
rozważny, ostrożny
начать обучение
prudent
przejawiać/wykazywać troskę normalnej roztropnej i pilnej osoby w odnośnych okolicznościach
начать обучение
to exercise the care of an ordinarily prudent amd diligent person under the relevant circumstances
wywodzić się z
начать обучение
to set from
obowiązek powierniczy wywodzi się ze stanowiska związanego z zaufaniem i odpowiedzialnością które zostało powierzone dyrektorom
начать обучение
the fiduciary duty stems from the position of trust and resposibility enteusted to directors
ogólnie mówiąc
начать обучение
broadly speaking
dla jakiegokolwiek celu ubocznego
начать обучение
for any collateral purpose
zabezpieczenie np. finansowe
начать обучение
collateral
niechętny
начать обучение
reluctant
mieszać się w coś
начать обучение
to interfere in sth
pod warunkiem że
начать обучение
provided that
odnośny czyn czy zaniedbanie
начать обучение
the relevant act of omission
zaniedbanie
начать обучение
omission
nie być związanym oszustwem, bezprawiem lub konfliktem interesów
начать обучение
not be related to fraud, illegality or conflict of interest
nielegalność
начать обучение
illegality
kondycja(finansowa) firmy
начать обучение
the company's state of health
księgi rachunkowe firmy
начать обучение
company accounts
sprawozdanie roczne
начать обучение
Annual accounts
sprawozdanie finansowe
начать обучение
Financial Statement
bilans
начать обучение
balance sheet
rachunek zysków i strat
начать обучение
Profit and Loss Account
emisja dodatkowa
начать обучение
capitalization issue
emisja dewidendowa
начать обучение
bonus issue
dywidenda rozdzielona w postaci nowych akcji
начать обучение
stock divident
straty
начать обучение
losses
niewypłacalność
начать обучение
insolvency
być zlikwidowanym
начать обучение
to go into liquidation
dyrektor naczelny
начать обучение
mamagin director
syndykt upadłościowy, likwidator
начать обучение
official reciver
spółka znalazła sie pod sekwestrem sądowym
начать обучение
the company went into receivership
nakaz sądowy wyznaczający syndyka masy upadłościowej
начать обучение
a receiving order
odbiorca
начать обучение
reciver
a company promoter
начать обучение
zalozyciel spółki
pełnomocnik, pelnomocnictwo
начать обучение
proxy
uczestniczyć w posiedzeniu
начать обучение
to attend a meeting
na mocy/mocą/na podstawie/z tytułu
начать обучение
by/in vittue of sth
nabycie akcji spółki
начать обучение
acquisition of shares in company
wierzyciele
начать обучение
creditors
nadzorować spłatę długu
начать обучение
oversee the repayment of debts
kończyć
начать обучение
to end
kapitalizacja, zebranie kapitału
начать обучение
capitalization
dokonywać emisji akcji do pewnego limitu
начать обучение
to authorise a company to issue shares up yo certain limit
wycenić wartość firmy
начать обучение
to calculate the value of bussines
finansować
начать обучение
invest money into working company
wypisać fakturę
начать обучение
to rise an invoice
podwyższyć
начать обучение
to rise
kapitał akcyjny
начать обучение
authorized share capital
kapitał nominalny
начать обучение
nominal capital
kapitał emisyjny
начать обучение
issued capital
emitient
начать обучение
an issuer
kapitał pożyczkowy
начать обучение
loan capital
zwykłe akcje
начать обучение
common shares
akcje uprzywilejowane
начать обучение
preference shares
papiery wartościowe
начать обучение
securities
bezpieczeństwo utrzymania pracy
начать обучение
job security
ubezpieczenie społeczne
начать обучение
Social Security
autoryzować, zezwalać
начать обучение
to authorize
subskrybent emisji akcji
начать обучение
Subscriber to a shares issue
przeto, skutkiem tego
начать обучение
accordingly
powyżej
начать обучение
in excess of
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
spowodować, wymagać czegoś przez kogoś
начать обучение
to entail
akcjonariusz nieuprzywilejowany
начать обучение
ordinary shareholder
akcjonariusz uprzywilejowany
начать обучение
preference shareholder
stały
начать обучение
fixed
niezależnie od
начать обучение
irrespective of
dalszy podział akcji
начать обучение
subdivision of shares
konsolidacja akcji
начать обучение
consolidation of shares
wzięcie
начать обучение
marketability
przez który, na mocy którego
начать обучение
whereby
proces odwrotny
начать обучение
the reverse process
podlegający
начать обучение
to subject to sth
prawo pierwokupu
начать обучение
preemption rights
zrzekać się
начать обучение
to waive
zrezygnować z płatności
начать обучение
to waive a payment
specjalna uchwała
начать обучение
Special Resolution
cecha spółek giełdowych
начать обучение
a feature of public company
być przedmiotem swobodnego obrotu na giełdzie
начать обучение
to be freely issue
emisja praw poboru
начать обучение
a right issue
emisja własna
начать обучение
directed placment
stanowić przykład
начать обучение
to typify
obligacja
начать обучение
debentrue
przyznanie zabezpieczenia za pożyczkę
начать обучение
the grant of security for a loan
odzyskać sumę kapitału
начать обучение
to recover one's capital sum
obciążena stałe
начать обучение
fixed charge
pożyczyć pieniądze zabezpieczone na majątku spółki
начать обучение
to bortow money secured by the company's assets
zasoby towarów
начать обучение
stock in trade
skrypt dłużniczy
начать обучение
a debenture
obligacja
начать обучение
bond
uprawnić
начать обучение
to entitle
portfel akcji
начать обучение
holding
zabezpieczyć pożyczkę
начать обучение
secure the loan
aktywa
начать обучение
assets

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.