what has China learned

 0    79 карточки    Dav
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
began to emerge from
начать обучение
Zaczął się wyłaniać
goverment officials and scholars
начать обучение
Urzędnicy i uczeni
fall far behind
начать обучение
byc daleko w tyle
experienced sustained economic boom
начать обучение
Doświadczony trwały boom gospodarczy
seemed poised to
начать обучение
Wydawało się gotowe
wrest away
начать обучение
Wygrać
under the inspired
начать обучение
Pod inspiracją
embarrassingly
начать обучение
żenująco
verge of becoming
начать обучение
Skraju zostania
developmental achievement
начать обучение
Osiągnięcia rozwojowe
significance and uniqueness
начать обучение
Znaczenie i niepowtarzalność
still insufficiently appreciated
начать обучение
wciąż niewystarczająco doceniony
rare feat
начать обучение
Rzadki feat
peripherial country
начать обучение
Krajem peryferyjnym
presumably benefited from spillover effect
начать обучение
Przypuszczalnie korzystał z efektu rozsypywania
proximity
начать обучение
bliskość
what accounts for the unique succes
начать обучение
Co stanowi unikalny sukces
one persuasive explanation
начать обучение
Jedno perswazyjne wyjaśnienie
a term coined by
начать обучение
Termin stworzony przez
model have three pillars
начать обучение
Model ma trzy filary
land to the tiller
начать обучение
Ziemia do sternika
tenant farmers
начать обучение
Najemnicy
surplus
начать обучение
nadwyżka
the resources thus captured provided
начать обучение
Zasoby udostępnione w ten sposób
export-oriented manufacturing
начать обучение
Produkcja zorientowana na eksport
output
начать обучение
produkcja
undertake a process
начать обучение
Podjąć proces
paid for in scarce hard currency
начать обучение
Zapłacona za rzadką twardą walutą
compete with producers
начать обучение
Rywalizować z producentami
cannot benefit from market rules rigged in your favor
начать обучение
Nie mogą korzystać z zasad rynkowych wprowadzonych na korzyść
outright theft of intellectual propertiy
начать обучение
Całkowita kradzież intelektualnej własności
producers who rely mainly on
начать обучение
Producentów, którzy polegają głównie na
have incentive to invest in technology
начать обучение
Mają motywację do inwestowania w technologię
rigged in your favor
начать обучение
Ustawiony na twoją korzyść
living off interest income
начать обучение
Żyjąc z dochodów z odsetek
subsidize borrowing fund
начать обучение
Subwencjonować fundusz pożyczkowy
a tightly managed
начать обучение
Ściśle zarządzany
typically
начать обучение
zwykle
to compel profits to be reinvested
начать обучение
Do zmuszenia do reinwestowania zysków
followed the script halfheartedly
начать обучение
Za scenariuszem wpatrywał się
self interested
начать обучение
Zainteresowany
which in turn drew inspiration
начать обучение
Co z kolei wzbudziło inspirację
subsequent discussions of
начать обучение
Kolejne dyskusje na temat
aggressively promoting export
начать обучение
Agresywnie promujący export
it is worth considering two important ways
начать обучение
Warto rozważyć dwa ważne sposoby
rely far more heavily on
начать обучение
Opierać się znacznie mocniej
spearheaded
начать обучение
na czele
heritage site
начать обучение
dziedzictwa UNESCO
as noted above
начать обучение
jak wspomniano wyżej
outsized influence on
начать обучение
Nadmierny wpływ na
virtually without legal
начать обучение
Praktycznie bez prawa
extensive use of
начать обучение
Szerokie zastosowanie
the establishment of special zone
начать обучение
Ustanowienie specjalnej strefy
to lure joining to foreign companies
начать обучение
zwabić do firm zagranicznych
in the preceding decade
начать обучение
W poprzedniej dekadzie
nearly half of export
начать обучение
Prawie połowa eksportu
renting out vast army
начать обучение
Wynajmując ogromną armię
in aftermath
начать обучение
W następstwie
backwardness
начать обучение
zacofanie
availability of product
начать обучение
dostępność produktu
to gain access to
начать обучение
Aby uzyskać dostęp do
they didn't permit substancial product
начать обучение
Nie dopuściły do ​​uzyskania produktu zastępczego
immense program
начать обучение
Ogromny program
essentially unfettered access to
начать обучение
Zasadniczo nieograniczony dostęp do
continously upgrade their technological base
начать обучение
Ciągle modernizują swoją technologiczną bazę
alignment of convenience
начать обучение
Wyrównanie wygody
kind of privileges
начать обучение
Rodzaj przywilejów
industrial takeoff
начать обучение
Przemysłowy start
barely conceivable
начать обучение
Prawie nie do pomyślenia
lucrative opportunity
начать обучение
Lukratywna możliwość
along with all its various consequence
начать обучение
Wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami
development occurred within an entirely different geopolitical
начать обучение
Rozwój miał miejsce w zupełnie innym geopolitycznym układzie
continues to exert a strong influence
начать обучение
Nadal wywiera silny wpływ
inevitably compelled to adopt
начать обучение
Nieuchronnie zmuszony do przyjęcia
to align as fully as possible
начать обучение
Do wyrównywania w jak największym stopniu
I can discern no difference between the two policies
начать обучение
Nie mogę dostrzec różnicę między tymi dwoma politykami
bear in mind that
начать обучение
pamiętać, że
guided to be sure by certain board aim and principles
начать обучение
Kierując się pewnymi celami i zasadami płyty
preordained path
начать обучение
Wstępna ścieżka

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.