Unit 5 (Młodawska)

 0    54 карточки    postapogenesis
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
DAROWIZNA (2)
начать обучение
DONATION / GIFT
DOKONAĆ DAROWIZNY
начать обучение
MAKE A DONATION
ODWOŁAĆ DAROWIZNĘ
начать обучение
REVOKE A DONATION
ODWOŁANIE DAROWIZNY
начать обучение
REVOCATION OF A DONATION
DARCZYŃCA
начать обучение
DONOR
OBDAROWANY
начать обучение
DONEE
NABYĆ
начать обучение
ACQUIRE
ZBYĆ (2)
начать обучение
ALIENATE / DISPOSE OF
BEZPŁATNIE (3)
начать обучение
GRATUITOUSLY / FREE OF CHARGE / WITHOUT PAYMENT
NIEODWOŁALNIE
начать обучение
IRREVOCABLY
POZBAWIĆ KOGOŚ CZEGOŚ (2)
начать обучение
DIVEST SB OF ST / DEPRIVE SB OF ST
WEJŚĆ W ŻYCIE / ZACZĄĆ OBOWIĄZYWAĆ (2)
начать обучение
TAKE EFFECT / ENTER INTO FORCE (2)
UZYSKAĆ (2)
начать обучение
OBTAIN / PROCURE
PODSTĘP
начать обучение
FRAUD
GROŹBA
начать обучение
DURESS
NIEWAŻNY (4)
начать обучение
NULL / VOID / NULL AND VOID / INVALID
OSŁABIĆ / NIEKORZYSTNIE WPŁYNĄĆ NA (2)
начать обучение
IMPAIR / ADVERSELY AFFECT (2)
WOLA (3)
начать обучение
WILL / VOLITION / INTENT
ZASTĄPIĆ
начать обучение
SUBSTITUTE
ROZDZIELNOŚĆ / ROZŁĄCZNOŚĆ / KLAUZULA SALWATORYJNA
начать обучение
SEVERABILITY (3)
UNIEWAŻNIĆ (3)
начать обучение
NULLIFY / ANNUL / INVALIDATE
KWESTIONOWAĆ (2)
начать обучение
CHALLENGE / QUESTION
PODPISAĆ / ZAWRZEĆ (2)
начать обучение
EXECUTE / SIGN (2)
OSOBA UBEZWŁASNOWOLNIONA CAŁKOWICIE
начать обучение
FULL INTERDICT
OSOBA UBEZWŁASNOWOLNIONA CZĘŚCIOWO
начать обучение
LIMITED INTERDICT
DOMNIEMYWAĆ
начать обучение
PRESUME
DOMNIEMANIE
начать обучение
PRESUMPTION
PODWAŻYĆ / OBALIĆ (2)
начать обучение
REBUT / REFUTE (2)
POWINOWACTWO
начать обучение
AFFINITY
POKREWIEŃSTWO
начать обучение
CONSANGUINITY
PRZYSPOSOBIENIE
начать обучение
ADOPTION
OBCIĄŻENIE (3)
начать обучение
CHARGE / BURDEN / ENCUMBRANCE
NAŁOŻYĆ
начать обучение
IMPOSE
AKT NOTARIALNY
начать обучение
NOTARIAL DEED
POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI (2)
начать обучение
UNDER THE PENALTY OF NULLITY / UNDER THE PENALTY OF ABSOLUTE NULLITY
MAŁOLETNI
начать обучение
MINOR
MAŁOLETNI, KTÓRY W WYNIKU ORZECZENIA SĄDU UZYSKAŁ PEŁNOLETNIOŚĆ
начать обучение
EMANCIPATED MINOR
WSTĘPNY
начать обучение
ASCENDANT
ZSTĘPNY
начать обучение
DESCENDANT
WARUNEK ROZWIĄZUJĄCY (3)
начать обучение
RESOLUTORY CONDITION / DISMISSIVE CONDITION / CONDITION SUBSEQUENT
WARUNEK ZAWIESZAJĄCY (2)
начать обучение
SUSPENSIVE CONDITION / CONDITION PRECEDENT
NIEWDZIĘCZNOŚĆ
начать обучение
INGRATITUDE
ZOBOWIĄZAĆ SIĘ (4)
начать обучение
OBLIGATE ONESELF / OBLIGE ONESELF / BIND ONESELF / UNDERTAKE
ZRZEC SIĘ (2)
начать обучение
WAIVE / RENOUNCE
ZRZECZENIE SIĘ (2)
начать обучение
WAIVER / RENUNCIATION
BEZ USZCZERBKU DLA (2)
начать обучение
WITHOUT PREJUDICE TO / WITHOUT DETRIMENT TO
RAŻĄCE NIEDBALSTWO
начать обучение
GROSS NEGLIGENCE
ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE
начать обучение
LATE PAYMENT INTEREST
DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE
начать обучение
ACT OR OMISSION
W NATURZE
начать обучение
IN KIND
WŁAŚCIWY ORGAN
начать обучение
COMPETENT AUTHORITY
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
начать обучение
DUTY OF SUPPORT / ALIMENTARY DUTY
WZBOGACENIE
начать обучение
ENRICHMENT
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
начать обучение
UNJUST ENRICHMENT

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.