threats to environment and environmental protection

 0    56 карточки    Kalix22
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
agrochemikalia, chemikalia rolnicze
начать обучение
agricultural chemicals
ogródek działkowy
начать обучение
allotment
energia alternatywna
начать обучение
alternative energy
badania na zwierzętach
начать обучение
animal tests
arszenik
начать обучение
arsenic
kierować się dobrem środowiska
начать обучение
be green
spalać paliwa kopalne
начать обучение
burn fossil fuels
kupować żarówki energooszczędne
начать обучение
buy energy-efficient light bulbs
kupować hurtowo
начать обучение
buy in bulk
produkt uboczny
начать обучение
by-product
uczestnik kampanii
начать обучение
campaigner
spaliny samochodowe
начать обучение
car fumes
dwutlenek węgla
начать обучение
carbon dioxide
miara emisji wutlenku węgla
начать обучение
carbon footprint
tlenek węgla
начать обучение
carbon monoxide
zmiana klimatu
начать обучение
climate change
elektrownia węglowa
начать обучение
coal-burning power plant
jeździć rowerem do pracy
начать обучение
cycle to work
uszkadzać, psuć
начать обучение
damage
wycinanie lasów
начать обучение
deforestation
usuwanie odpadów
начать обучение
disposal of waste
jeść warzywa uprawiane lokalnie
начать обучение
eat locally-grown vegetables
ekosystem
начать обучение
ecosystem
emitować freon
начать обучение
emit CFCs
zapraszać ptaki do ogrodu
начать обучение
encourage birds into the garden
gatunki zagrożone wyginięciem
начать обучение
endangered species
fabryki
начать обучение
factories
ogień
начать обучение
fire
płoszyć zwierzęta
начать обучение
frighten wildlife
globalne ocieplenie
начать обучение
global warming
emisja gazów cieplarnianych
начать обучение
greenhouse gas emissions
niebezpieczny
начать обучение
hazardous
samochody hybrydowe
начать обучение
hybrid cars
działąlność przemysłowa
начать обучение
industrial activity
efekty uboczne
начать обучение
knock-on effects
erozja ziemi
начать обучение
land erosion
wycinka, wyrąb drzew
начать обучение
logging
zmniejszać wpływ
начать обучение
minimise the impact of sth
bogactwo naturalne
начать обучение
natural resource
rolnictwo ekologiczne
начать обучение
organic farming
warstwa ozonowa
начать обучение
ozone layer
plastikowy
начать обучение
plastic
zanieczyszczenie
начать обучение
pollution
chronić ptactwo
начать обучение
protect birds
ponownie wykorzystywać, odzyskiwać
начать обучение
recycle
odzyskiwać szkło
начать обучение
recycle glass
odzyskiwać papier
начать обучение
recycle paper
utylizować odpady
начать обучение
recycle waste
ponownie wykorzystywać
начать обучение
reuse
smog
начать обучение
smog
skażenie gleb
начать обучение
soil contamination
wyłączać urządzenia elektryczne
начать обучение
switch appliances off
nawozy sztuczne
начать обучение
synthetic fertilizers
zmniejszyć temperaturę ogrzewania
начать обучение
turn the heating down
elektrownia wiatrowa
начать обучение
wind farm
turbina wiatrowa
начать обучение
wind turbine

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.