The environment/the weather

 0    96 карточки    kathi85
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
aligator
начать обучение
alligator
owad
начать обучение
insect
wydra morska, kałan
начать обучение
sea otter
foka
начать обучение
seal
problemy środowiskowe
начать обучение
environmental problems
kwaśny deszcz
начать обучение
acid rain
zanieczyszczenia powietrza
начать обучение
air pollution
spalać paliwo kopalne
начать обучение
burn fossil fuels
freon
начать обучение
CFCs
środki chemiczne w jedzeniu
начать обучение
chemical residues in food
wycinka lasów deszczowych
начать обучение
cut down rainforests
wylesienie
начать обучение
deforestation
wylewanie do morza paliw
начать обучение
dump oil
dym z fabryk
начать обучение
emissions from factories
spaliny
начать обучение
exhaust fumes
dymy, opary, wyziewy z elektrowni
начать обучение
fumes from power stations
gaz cieplarniany
начать обучение
greenhouse gases
ryzyko zdrowotne
начать обучение
health risk
dziura ozonowa
начать обучение
hole in the ozone layer
składowanie odpadów
начать обучение
landfill dumps
dużo produkcji rolnej
начать обучение
over-farming
opakowanie (np. pudełko)
начать обучение
packaging
pestycyd, środek owadobójczy
начать обучение
pesticides
trujące gazy
начать обучение
poisonous gases
wzrost populacji
начать обучение
population growth
wysypisko śmieci
начать обучение
rubbish dump
erozja gleby
начать обучение
soil erosion
toksyczne odpady
начать обучение
toxic waste
marnotrawienie zasobów/wody
начать обучение
waste resources/water
zanieczyszczenia wody
начать обучение
water pollution
rozwiązania dla środowiska
начать обучение
environmental solutions
zakaz pestycydów
начать обучение
ban pesticides
zakazać samochodów
начать обучение
ban vehicles
biodegradowalne środki czystości
начать обучение
biodegradable cleaning materials
zbieranie deszczówki
начать обучение
collect rainwater
rolnictwo ekologiczne
начать обучение
organic farming
chronić dziką przyrodę
начать обучение
protect wildlife
zakłady recyklingu
начать обучение
recycling facilities
zmniejszenie korków
начать обучение
reduce traffic congestion
odnawialne źródła energii
начать обучение
renewable energy sources
energia słoneczna
начать обучение
solar power
zużywają mniej opakowań
начать обучение
use less packaging
ochrona zasobów wodnych
начать обучение
water conservation
rezerwat przyrody
начать обучение
wildlife reserves/park
siła wiatru
начать обучение
wind power
warunki pogodowe/klęski żywiołowe
начать обучение
weather conditions/natural disasters
ciśnienie atmosferyczne
начать обучение
air pressure
lawina
начать обучение
avalanche
bryza, wiaterek
начать обучение
breeze
cyklon
начать обучение
cyclone
głód, klęska głodu
начать обучение
famine
przeszywający chłód
начать обучение
freezing cold
okres upałów, fala upałów
начать обучение
heatwave
wilgotność
начать обучение
humidity
opady deszczu
начать обучение
rainfall
huragan
начать обучение
hurricane
ulewa, mocny deszcz
начать обучение
rainstorm
niewielki, przelotny deszcz
начать обучение
shower
opady śniegu, opad śnieżny
начать обучение
snowfall
burza z piorunami
начать обучение
thunderstorm
grzmoty i błyskawice
начать обучение
thunder and lightning
prędkość wiatru
начать обучение
wind speed
wyginąć
начать обучение
become extinct
wyciągnąć wniosek
начать обучение
draw a conclusion
spowodować coś
начать обучение
give rise to
uprawiać rośliny
начать обучение
grow crops
odgrywać rolę
начать обучение
play (your) part
podnosic alarm
начать обучение
raise the alarm
schronić się
начать обучение
take shelter
kontynuować, nie przerywać
начать обучение
carry on (a tradition)
radzić ze zmiana
начать обучение
cope with (a change)
ograniczyć
начать обучение
cut down on
odciąć energię
начать обучение
cut off (a source of energy)
wymrzeć, wygasnąć (np. dynastia)
начать обучение
die out
pozbyć się czegoś
начать обучение
dispose of
stawić czoła wyzwaniu
начать обучение
face up to (a challenge)
wydzielać (ciepło / gaz)
начать обучение
give off (heat/a gas)
zagrzać, podgrzać
начать обучение
heat up
prowadzić do
начать обучение
lead to
przekazywać, odchodzić, umierać
начать обучение
pass on (behaviour)
wynikać z
начать обучение
result from
podkręcić, zwiększyć
начать обучение
turn up
zużyć coś, zużywać coś
начать обучение
use up (resources)
z dużej odległości
начать обучение
at a distance
w niewoli (o zwierzęciu)
начать обучение
in captivity
na wolności
начать обучение
in the wild
aerozol
начать обучение
aerosol
atmosfera
начать обучение
atmosphere
ochrona zabytków
начать обучение
conservation
zanieczyścić, skazić
начать обучение
contaminate
wygaszenie (np. ognia), wygaśnięcie (np. prawa)
начать обучение
extinction
polować
начать обучение
hunt
pokrywa lodowa, wieczna zmarzlina
начать обучение
ice cap
topić, roztapiać, rozpuszczać
начать обучение
melt
trucizna
начать обучение
poison
poziom morza
начать обучение
sea level

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.