Szkoła - repetytorium podstawa. Longman cz.2

 0    103 карточки    sunray
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
aktywny
начать обучение
active
chętny do współpracy
начать обучение
cooperative
niechętny do współpracy
начать обучение
uncooperative
wymagający
начать обучение
demanding
sprawiedliwy
начать обучение
fair
niesprawiedliwy
начать обучение
unfair
utalentowany
начать обучение
gifted, talented
z wyobraźnią
начать обучение
imaginative
zmotywowany
начать обучение
motivated
motywujący
начать обучение
motivating
bierny
начать обучение
passive
profesjonalny
начать обучение
professional
punktualny
начать обучение
punctual
surowy
начать обучение
strict
systematyczny
начать обучение
systematic
pracowity
начать обучение
hard-working
leniwy
начать обучение
lazy
licencjat (humanistyczny)
начать обучение
BA (bacherol of Arts)
licencjat (ścisły)
начать обучение
BSc (bacherol of science)
absolwent
начать обучение
graduate
magister (human)
начать обучение
MA(Master of arts)
magister (ścisły)
начать обучение
MSc(master of science)
Doktor
начать обучение
PhD (doctor of philosophy)
dostać się na uczelnię
начать обучение
get into university
skończyć uniwersytet
начать обучение
graduate from university
otrzymać świadectwo, stopień naukowy, dyplom
начать обучение
get/receive/obtain certificate, degree, diploma
wynik w nauce
начать обучение
academic results
poziom nauczania
начать обучение
academic standards
(zeszloroczny) arkusz egzaminacyjny
начать обучение
(past) exam paper
wynik egzaminu
начать обучение
exam results
egzamin
начать обучение
exam, egzamination
dostać się na uniwersytet
начать обучение
get a place at a university
egzamin koncowy
начать обучение
school-leaving exam
egzamin wstępny
начать обучение
university entrance exam
ściągać na egzaminie
начать обучение
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
начать обучение
take/sit/do an exam
źle/dobrze sobie poradzić na egzaminie
начать обучение
do badly/well in an exam
oblać egzamin
начать обучение
fail an exam
dostać 100 punktów z testu
начать обучение
get/score 100 marks in a test
oceniać, sprawdzać arkusze egzaminacyjne, test, pracę domową
начать обучение
grade/mark exam papers, test, homework
zdać egzamin
начать обучение
pass an exam
przygotować się do egzaminu
начать обучение
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
начать обучение
retake an exam
powtarzać/uczyć się do egzaminu
начать обучение
revise/study for an exam
nieobecność
начать обучение
absence
nieobecny
начать обучение
absent
obecność
начать обучение
attendance
przerwa
начать обучение
break
uczeń zastraszający innych
начать обучение
bully
lekcja
начать обучение
class, lesson
olimpiada szkolna
начать обучение
competition
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
termin wykonania pracy
начать обучение
deadline
stopień, ocena
начать обучение
grade, mark
stypendium
начать обучение
scholarship, grant
wakacje
начать обучение
holiday
trudności w nauce
начать обучение
learning difficulties
przerwa na lunch
начать обучение
lunch break
nowy uczeń
начать обучение
newcomer
nieobowiązkowy
начать обучение
optional
obecny
начать обучение
present
świadectwo szkolne
начать обучение
school certificate
czesne
начать обучение
school fee
wycieczka szkolna
начать обучение
school trip
lektury szkolne
начать обучение
set books
sks
начать обучение
sports club
rada pedagogiczna
начать обучение
staff meeting
semestr
начать обучение
term
plan lekcji
начать обучение
timetable
praca pisemna
начать обучение
written work
uczęszczać na kurs, zajęcia, do szkoły
начать обучение
attend a course, classes, school
paplać
начать обучение
chatter
zadawać
начать обучение
set
uczyć się
начать обучение
learn
omawiać lektury
начать обучение
discuss set books
robić kurs
начать обучение
do a course
robić projekt
начать обучение
do a project
wykonywac zadanie
начать обучение
do a task/an activity
robić ćwiczenia
начать обучение
do excercises
przeprowadzić eksperyment
начать обучение
do an experiment
odrabiać zadania domowe
начать обучение
do homework
bardzo się starać
начать обучение
do one's best
chodzić do szkoły
начать обучение
go to school
oddawać pracę domową
начать обучение
hand in homework
mieć przerwę
начать обучение
have a break
przygotować prezentację
начать обучение
make a presentation
robić błędy
начать обучение
make mistakes
robić notatki
начать обучение
make notes
robić postep
начать обучение
make progress
uczyć się na pamięć
начать обучение
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
начать обучение
miss lessons
brać udział w lekcji
начать обучение
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
начать обучение
pay attention in class
czytać mapy
начать обучение
read maps
zadawać wypracowanie, zadanie domowe
начать обучение
set an essay, homework
opuszczać zajęcia, iść na wagary
начать обучение
play truant, skip classes
rozwiązać zadanie
начать обучение
solve problem
uczyć się pilnie
начать обучение
study hard
studiować teksty źródłowe
начать обучение
study sources
sprawdzać obecność
начать обучение
take the register
spóźniać się
начать обучение
turn up late/ be late
ścierać tablicę
начать обучение
wipe the board
pisać wypracowanie
начать обучение
write an essay

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.