STRONA 1 SEASON QQQQ

 0    61 карточка    thomasch818
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
I have put the vase on the table.
начать обучение
Położyłem wazon na stole.
He thinks, that today is hottest than never
начать обучение
On uważa że ​​dziś jest cieplej niż kiedykolwiek
He got lost, when he saw them holding hands.
начать обучение
On sie pogłubił, kiedy zobaczył ich trzymających się za ręce.
They didn’t come to their mother before noon.
начать обучение
Oni nie przyszli do swojej matki przed południem.
How much is it?
начать обучение
Po ile to jest?
Could you hand me my bag?
начать обучение
Czy możesz podać mi moją torbę?
I haven’t come to you before noon.
начать обучение
Nie przyszedłem do ciebie przed południem.
My mother convinced me to read this book.
начать обучение
Moja mama przekonała mnie, aby przeczytać tę książkę.
I looked at her pretty dress.
начать обучение
Spojrzałem na jej ładną sukienkę.
It’s a small red car.
начать обучение
To jest mały czerwony samochód.
They checked in the kitchen.
начать обучение
Oni sprawdzili w kuchni.
She bought a house yesterday.
начать обучение
Ona kupiła dom wczoraj.
They have to dance on the party.
начать обучение
Oni muszą tańczyć na imprezie.
They can’t do anything about it.
начать обучение
Oni nie mogą nic z tym zrobić.
They took my children to the cinema.
начать обучение
Oni zabrali moje dzieci do kina.
Why don’t you do something?
начать обучение
Dlaczego ty nie możesz coś zrobić?
Krakow is about 100 km away.
начать обучение
Kraków jest około 100 km z tond
He went out of the cave and saw the sunlight.
начать обучение
On wyszedł z jaskini i zobaczył światło słoneczne.
She gave her a birthday present.
начать обучение
Ona dała jej prezent urodzinowy.
She lives in a nice little house.
начать обучение
Ona mieszka w ładnym, małym domku.
You bought a new computer.
начать обучение
Kupiłeś nowy komputer.
They spent a great deal of time here.
начать обучение
Oni spędzili dużo czasu tutaj.
Does he know it for sure?
начать обучение
Czy on wie to na pewno?
You’ve been looking for him everywhere.
начать обучение
Szukałeś go wszędzie.
I don’t understand.
начать обучение
Nie rozumiem.
He’s been avoiding me for a month now.
начать обучение
On mnie unika od miesiąca.
They’re going to the park despite the rain.
начать обучение
Oni idą do parku, pomimo deszczu.
You gave up your English lesson, after the first semester.
начать обучение
Zrezygnowałeś z lekcji angielskiego, po pierwszym semestrze.
He has to come back home before midnight.
начать обучение
On musi wrócić do domu przed północą.
His flat is huge.
начать обучение
Jego mieszkanie jest ogromne.
To some extent she can agree.
начать обучение
W pewnym stopniu może ona sie zgodzić.
They have little hands.
начать обучение
Oni mają małe ręce.
You’ve had this mug for many years.
начать обучение
Miałeś ten kubek od wielu lat.
It depends from my mother.
начать обучение
To zależy od mojej matki.
They felt miserable.
начать обучение
Oni czuli się fatalnie
We know everyone by name.
начать обучение
My znamy wszystkich po imieniu.
There are few movies, she hasn’t seen.
начать обучение
Jest kilka filmów, kturych ona nie widziała.
She quickly ate her hamburger.
начать обучение
Ona szybko zjadła hamburgera.
My mother would be furious about that.
начать обучение
Moja matka byłaby wściekła za to.
They came into the room, with a big smile on their faces.
начать обучение
Oni weszli do pokoju, z wielkim uśmiechem na twarzy.
She’s never seen him.
начать обучение
Ona nigdy nie widziała go.
You can tell her.
начать обучение
Możesz jej powiedzieć.
He gave you lots of useful advice.
начать обучение
On dał wam wiele przydatnych porad.
I wonder to go to the cinema or not.
начать обучение
Zastanawiam się, iść do kina, czy też nie.
Every summer he cuts his hair for short.
начать обучение
On każdego lata, ​​tnie włosy na krótko.
You didn’t know, it would cost so much.
начать обучение
Nie wiedziałeś, że to kosztuje tyle.
He has some good news for you.
начать обучение
On ma dobre wieści dla Ciebie.
My sister was just kidding.
начать обучение
Moja siostra tylko żartowała.
You attend a training course.
начать обучение
Ty uczęszczasz na kurs szkoleniowy.
She is certain, that you can do it.
начать обучение
Ona jest pewna, że możesz to zrobić.
I splashed water over my face.
начать обучение
Schlapałem wodom mojom twarz.
It was pretty sight.
начать обучение
To był piękny widok.
I don’t know that for certain.
начать обучение
Nie wiem, że na pewno.
The finance hasn’t improved at all.
начать обучение
Finanse w ogóle nie poprawiły sie.
You’ve done nothing wrong.
начать обучение
Nie zrobiłeś nic złego.
He put the meat in a shallow dish.
начать обучение
On położył mięso na płytkim naczyniu.
I’m certain you would appreciate it.
начать обучение
Jestem pewien, że możesz to docenić.
I deeply regret this misunderstanding.
начать обучение
Głęboko żałuję to nieporozumienie.
It was one of her favourite corners of the world.
начать обучение
Był to jeden z jej ulubionych zakątków świata.
What does she want to do now?
начать обучение
Co ona chce zrobić teraz?
corn
начать обучение
corn на английском языке
kukurydza

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.