SALE OF GOODS

 0    58 карточки    miska007
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
disclaimers
начать обучение
wykluczenia
exlusions
начать обучение
wyłaczenia
general principles
начать обучение
generalne zasady
transfer of title
начать обучение
przeniesienie tytułu
tangible chattel
начать обучение
ruchomość
merchant
начать обучение
kupiec
passage of title
начать обучение
przeniesienie tytułu 2
warranties of title
начать обучение
gwarancje tytułu
implied warranties
начать обучение
domniemana gwarancja
express warranties
начать обучение
gwarancja wyraźna
disclaimers of warranties
начать обучение
zastrzeżenie braku odp gwarancyjnej
remedies for breach of warranty
начать обучение
środki ochrony przed naruszeniem gwarancji
delivery
начать обучение
przekazanie posiadania
passing of risk
начать обучение
przeniesienie ryzyka
amendments
начать обучение
poprawki
good title
начать обучение
egzekwowalny tytuł
holder of title
начать обучение
posiadacz tytułu
good faith
начать обучение
dobra wiara
apparent authority
начать обучение
domniemane pełnomocnictwo
fitness for a particular purpose
начать обучение
przydatność dla określonego celu
merchantability
начать обучение
kupiecka gwarancja jakości
sales by sample
начать обучение
sprzedaż na podstawie próbki
in the course of business
начать обучение
w toku działalności
acceptance
начать обучение
przyjęcie
inspection by the buyer
начать обучение
sprawdzenie przez kupującego
right to refuse acceptance
начать обучение
prawo do odmowy przyjęcia
return of goods
начать обучение
zwrot towaru
warranty of fitness
начать обучение
gwarancja przydatności
warranty of merchantability
начать обучение
gwarancja jakości
breach of warranty
начать обучение
naruszenie gwarancji
commodity
начать обучение
towar
purchaser
начать обучение
nabywca
retailer
начать обучение
detalista
supplier
начать обучение
dostawca
vendor
начать обучение
handlarz
wares
начать обучение
towar 2
to deal in
начать обучение
zajmować się sprzedażą
indemnification of vendor
начать обучение
odszkodowanie ze sprzedaży
limitation of remedies
начать обучение
ograniczenie środków prawnych
retention of title
начать обучение
zachowanie tytułu prawnego
shipment
начать обучение
dostawa
confirmation
начать обучение
potwierdzenie
bona-fide sale
начать обучение
sprzedaż w dobrej wierze
full market value
начать обучение
pełna cena rynkowa
overdue
начать обучение
zaległa
buyer's solvency
начать обучение
wypłacalność sprzedającego
proceeds of sale
начать обучение
zysk ze sprzedaży
held in trust
начать обучение
przechowywane w powiernictwie
charge
начать обучение
zadłużenie
trust
начать обучение
zarząd powierniczy
critical provision
начать обучение
kluczowe postanowienieq
manufacturing process
начать обучение
proces produkcyjny
by virtue of
начать обучение
na mocy
proprietary interest
начать обучение
prawo własności
critical distinction
начать обучение
fundamentalne rozróżnienie
substantially upholding
начать обучение
faktyczne podtrzymanie
evidential ground
начать обучение
powody dowodowe
adduced evidence
начать обучение
przedstawiać dowody

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.