Recruitment application

 0    71 карточка    rekrutacjalektor2013
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Last name
начать обучение
Nazwisko:
First name:
начать обучение
Imię:
Permanent address
начать обучение
Adres zamieszkania (stały):
Tel.No.:
начать обучение
Telefon:
Contact address:
начать обучение
Adres kontaktowy:
E-mail address:
начать обучение
Adres e-mailowy:
Date/place of birth
начать обучение
Data/miejsce urodzenia:
Nationality:
начать обучение
Narodowość:
Marital status:
начать обучение
Stan cywilny:
Mobility: within Poland/abroad
начать обучение
Mobilność/Możliwość przemieszczania się: w Polsce/za granicą
Functional preference
начать обучение
Preferencje odnośnie funkcji/stanowiska
Finance and Information Technology
начать обучение
Finanse i technika informacyjna
Marketing
начать обучение
Marketing
Customer Management
начать обучение
Obsługa Klienta
Human Resources
начать обучение
Zasoby Ludzkie (dział kadr/personalny)
Supply Chain
начать обучение
System dostaw
Education
начать обучение
Wykształcenie
University:
начать обучение
Uniwersytet/Wyższa uczelnia:
Faculty/Specialisation:
начать обучение
Wydział/Specjalność:
Start of studies (year):
начать обучение
Rok rozpoczęcia studiów:
(Expected) Year of graduation:
начать обучение
(Planowany) rok ukończenia:
Degree to be obtained: Master's Degree...
начать обучение
Stopień: Magisterium...
Others...
начать обучение
Inny...
Average grade for the last two years:
начать обучение
Średnia ocen za ostatnie dwa lata:
Languages and skills
начать обучение
Języki i umiejętności
Knowledge of foreign languages
начать обучение
Znajomość języków obcych
Fluent/Good/Satisfactory
начать обучение
Płynna/Dobra/Dostateczna
English.../...../.......
начать обучение
Angielski.../...../.......
Computer skills/Software used:
начать обучение
Umiejętność posługiwania się komputerem/stosowane oprogramowanie
Driving licence: yes/no
начать обучение
Prawo jazdy: posiada/nie posiada
Work experience
начать обучение
Doświadczenie zawodowe
Details of any work you have taken:
начать обучение
Informacje na temat dotychczasowego zatrudnienia:
Full time
начать обучение
Pełny etat/W pełnym wymiarze (godzin)
Part time
начать обучение
W niepełnym wymiarze godzin
Vacation work
начать обучение
Praca w okresie wakacji
Extra-curricular activities and non-academic interests
начать обучение
Zajęcia pozaprogramowe oraz zainteresowania pozaakademickie
Description of activities and responsibilities (school, college, university)
начать обучение
Opis działalności i zakresu obowiązków (szkoła, wyższa uczelnia)
Dates available to start work: earliest... pre-ferred...
начать обучение
Termin podjęcia pracy: najwcześniej... preferowany...
Signature Date
начать обучение
Podpis Data
Curriculum Vitae (CV)/Résumé
начать обучение
Życiorys
The structure of a CV
начать обучение
Części składowe życiorysu
Personal details
начать обучение
Dane personalne
Name
начать обучение
Nazwisko i imię
Address
начать обучение
Adres
Date of birth (DOB) (not age) (sometimes nationality is given)
начать обучение
Data urodzenia (nie wiek) (czasem podaje się w tym miejscu narodowość)
Marital status (married/single – usually the number of children is given)
начать обучение
Stan cywilny (żonaty, mężatka/kawaler, panna - zazwyczaj podaje się liczbę posiadanych dzieci)
Languages
начать обучение
Znajomość języków (obcych)
native language
начать обучение
język ojczysty
fluent
начать обучение
biegła znajomość (języka obcego)
fluent written and spoken
начать обучение
biegła znajomość (języka obcego) w mowie i w piśmie
fair/working knowledge
начать обучение
dość dobra/praktyczna znajomość języka obcego
basic knowledge
начать обучение
znajomość podstaw języka obcego (posługiwanie się językiem na poziomie podstawowym)
Profile
начать обучение
Krótka charakterystyka osoby kandydata
Objective
начать обучение
Zamierzenia i cele
Capabilities/Skills
начать обучение
Umiejętności/Kwalifikacje
Achievements
начать обучение
Osiągnięcia zawodowe
Experience. Career. Work history. Employment
начать обучение
Przebieg pracy zawodowej. Dotychczasowe zatrudnienie
Additional information
начать обучение
Informacje dodatkowe
Interests
начать обучение
Zainteresowania
Activities
начать обучение
Działalność
Motivational Letter/A Letter of Application
начать обучение
List motywacyjny
Useful words/phrases/expressions
начать обучение
Praktyczne terminy i zwroty
I'm writing in reply to your advertisement for... in... on 5th May.
начать обучение
Piszę do państwa w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące... (stanowisko)..., które ukazało się w... (nazwa gazety) w dniu 5 maja.
I have always been interested in working... And this is one of the main reasons why I am applying for this job.
начать обучение
Zawsze interesowała mnie praca... (np. z młodzieżą, w turystyce, biurze). Jest to zatem jeden z głównych powodów/motywów, dla których ubiegam się o to stanowisko.
I have a lot of experience in selling household articles (goods).
начать обучение
Mam wiele doświadczenia w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego.
I recently completed/finished a course in..., (accounting) which I am sure will be very relevant for this job.
начать обучение
Ostatnio ukończyłem kurs w zakresie... (np. księgowości), który, jestem o tym przekonany, będzie pomocny w pracy na omawianym stanowisku.
I can speak English and Italian fluently.
начать обучение
Mówię płynnie po angielsku i włosku.
I'm available to start work from 1st September.
начать обучение
Mogę zacząć pracę/Jestem do państwa dyspozycji od 1 września.
As I had a similar position for many years I would like to fully use my professional qualifications and skills.
начать обучение
Chciałabym wykorzystać w państwa firmie kwalifikacje zawodowe i umiejętności, które zdobyłam podczas długoletniej pracy na podobnym stanowisku.
I do hope that in face-to face conversation I will be able to convince you of my commercial skills
начать обучение
Mam nadzieję, że w bezpośredniej rozmowie łatwiej przekonam państwa o moich zdolnościach w nawiązywaniu kontaktów handlowych.
Please don't hesitate to contact me at the above address if you need any further information.
начать обучение
Jeżeli zajdzie taka konieczność, chętnie udzielę wszelkich informacji. Proszę o kontakt pod podanym wyżej adresem.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.