Prezentacja 2

 0    59 карточки    esterapankowska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
headquarters
Our headquarters is in Cyprus.
начать обучение
siedziba
Nasza siedziba jest na Cyprze.
the company headquarters
начать обучение
siedziba firmy
particulary good
начать обучение
szczególnie dobre
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
начать обучение
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
candidates
начать обучение
kandydaci
candidates who fulfilling the expectation
начать обучение
kandydaci, którzy spełniają oczekiwania
accepted
начать обучение
zaakceptowany
controller
начать обучение
kontroler
parking fees controller
начать обучение
kontroler opłat parkingowych
a common vision
начать обучение
wspólna wizja
continent
начать обучение
kontynent
continental breakfast
начать обучение
śniadanie kontynentalne
line chart, line graph
начать обучение
wykres liniowy, wykres liniowy
pie chart
начать обучение
diagram kołowy
bar graph
начать обучение
Wykres słupkowy
flowchart
начать обучение
Schemat blokowy
table
Create a new table.
начать обучение
tabela ale też stół i tablica
Stwórz nową tabelę.
overdraft
начать обучение
przekroczenie konta bankowego
overdraft facility
начать обучение
Kredyt w rachunku bieżącym
overdraft protection
начать обучение
Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym
high interest rates
начать обучение
wysokie stopy procentowe
interest
We pay about £100 interest a month.
начать обучение
odsetki
Płacimy około 100 funtów odsetek na miesiąc.
interest rate
Yearly, interest rate of our loan is 10%.
начать обучение
procent odsetek
Nasza pożyczka jest oprocentowana na 10% w stosunku rocznym.
Who cares?
начать обучение
Kogo to obchodzi?
Who cares about this things?
начать обучение
Kogo obchodzą te rzeczy?
As you know
начать обучение
Jak wiecie
As you know, we want everyone to be serious about their work.
начать обучение
Jak wiecie, chcemy, aby wszyscy poważnie traktowali swoją pracę.
As you know, we have a new facts.
начать обучение
Jak wiesz, mamy nowe fakty.
however
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
начать обучение
jednakże
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
Which bring us to my next point
начать обучение
Co doprowadziło nas do następnego punktu
Best of all
начать обучение
Najlepszy ze wszystkich
Now, I'd like to move on to next point.
начать обучение
Teraz chciałbym przejść do następnego punktu.
These pie charts show
начать обучение
Te wykresy kołowe pokazują
As you can clearly see
начать обучение
Jak widać wyraźnie
I'd like to draw your attention to
начать обучение
Chciałbym zwrócić twoją uwagę na
I want to transition to next point
начать обучение
Chcę przejść do następnego punktu
Let's move on to the organizational flowchart.
начать обучение
Przejdźmy do schematu organizacyjnego.
Worse yet, sales are down for the third straight month.
начать обучение
Co gorsza, sprzedaż spadła na trzeci z rzędu miesiąc.
inventory
Inventory should be made at the beginning of the calendar year.
начать обучение
inwentarz
Inwentaryzacja powinna zostać wykonana na początku roku kalendarzowego.
inventory
начать обучение
zapasy
inventory rose
начать обучение
zapasy wzrosły
rosemary
начать обучение
rozmaryn
Inventory rose to $200,000, from $187,000.
начать обучение
Zapasy wzrosły do ​​200 000 $, z 187 000 $.
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
начать обучение
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
remain steady
начать обучение
pozostają bez zmian
remain steady, stay the same
начать обучение
pozostają niezmienni, pozostają tacy sami
Costs remain steady at $6.8 million.
начать обучение
Koszty pozostają stałe na poziomie 6,8 miliona USD.
Sales held steady at 370,000 units.
начать обучение
Sprzedaż utrzymywała się na poziomie 370 000 sztuk.
To summarize
начать обучение
Podsumowując
Next steps
начать обучение
Następne kroki
Are there any questions?
начать обучение
Czy są jakieś pytania?
Thanks for comming
начать обучение
Dziękuję za przybycie
handling
начать обучение
obsługa
handling questions
начать обучение
obsługa pytań
Are we going to have any team-building activities?
начать обучение
Czy będziemy mieć jakieś działania związane z budowaniem zespołu?
remind
начать обучение
przypominać
Thanks for reminding me.
начать обучение
Dzięki za przypomnienie.
To summarize, sales are going up.
начать обучение
Podsumowując, sprzedaż rośnie.
acquiring
начать обучение
nabywanie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.