popularne slowka (A)

 0    72 карточки    rafazzo
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
начать обучение
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
начать обучение
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
начать обучение
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
начать обучение
absence
A lot has happened in my absence.
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
начать обучение
absent
Fred was absent from school.
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
начать обучение
according
Everything went according to plan.
oskarżać
начать обучение
accuse
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
начать обучение
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
начать обучение
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
начать обучение
achieve
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
начать обучение
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
начать обучение
across
I walked slowly across the street.
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
начать обучение
actually
He didn’t actually say anything important.
DODATKOWY
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
начать обучение
additional
They will need additional help.
PODZIWIAĆ
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
начать обучение
Admire
He admires his French teacher.
przyznawać się
Przyznaję, że się myliłem.
начать обучение
admit
I admit I was wrong.
posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
начать обучение
advance
There have been rapid advances in technology.
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
начать обучение
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
начать обучение
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
начать обучение
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
начать обучение
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
начать обучение
advice
Can you give me some advice?
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
начать обучение
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
начать обучение
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
начать обучение
afford
We can’t afford a new car.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
начать обучение
against
We’re against animal testing.
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
начать обучение
agree
Did she agree to go with them?
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
начать обучение
agreement
We’ve finally reached an agreement.
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
начать обучение
alike
They are very much alike.
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
начать обучение
along
Every evening I walked along the beach.
już
Ona już wyszła.
начать обучение
already
She’s already left.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
начать обучение
although
My daughter went to school although she was ill.
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
начать обучение
among
There are three children among the passengers.
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
начать обучение
amuse
His joke amused everybody.
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
начать обучение
announce
They announced they were going to get married.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
начать обучение
anxious
She was very anxious about her future.
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
начать обучение
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
начать обучение
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
начать обучение
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
начать обучение
apart
You can never see them apart.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
начать обучение
apologize
She apologised for being late.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
начать обучение
appointed
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
начать обучение
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
начать обучение
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
начать обучение
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
начать обучение
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
начать обучение
argue
They are always arguing.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
начать обучение
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
начать обучение
arm
He put his arms around her shoulders.
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
начать обучение
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
начать обучение
arrange
They can arrange it for a small charge.
przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
начать обучение
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
начать обучение
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
начать обучение
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
начать обучение
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
начать обучение
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
начать обучение
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
начать обучение
artificial
It’s an artificial lake.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
начать обучение
ashamed
You should be ashamed of yourself!
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
начать обучение
assume
I assume you’re coming too.
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
начать обучение
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
начать обучение
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
начать обучение
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
начать обучение
attract
This resort attracts a lot of tourists.
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
начать обучение
audience
The audience started clapping.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
начать обучение
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
начать обучение
available
The information is available for free on the Internet.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
начать обучение
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
начать обучение
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
начать обучение
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
начать обучение
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
начать обучение
away
Stay away from me!

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.