podstawowe słowa 2

 0    25 карточки    aleksandralepkowska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
W panice wyskoczył przez okno.
начать обучение
In a panic, he jumped out of the window.
Jest dla ciebie paczka.
начать обучение
There’s a parcel for you.
Każdy rodzic musi podpisać formularz.
начать обучение
Each parent must sign the form.
Poszli na spacer do parku.
начать обучение
They went for a walk in the park.
Tłumy zebrały się wokół budynku parlamentu.
начать обучение
Crowds gathered around the Parliament building.
Formularz ma dwie części.
начать обучение
The form has two parts.
Nie mam szczególnego powodu.
начать обучение
I have no particular reason.
Proszę pozwolić mi przedstawić moich wspólników.
начать обучение
Let me introduce my partners.
Wydajemy przyjęcie w piątek.
начать обучение
We’re having a party on Friday.
Simon zdał egzamin na prawo jazdy.
начать обучение
Simon passed his driving test
Przeczytaj fragment (tekstu) i odpowiedz na pytania.
начать обучение
Read the passage and answer the questions.
Wszystkich pasażerów wzięto za zakładników.
начать обучение
All the passengers were taken hostage.
Mogę zobaczyć pana paszport?
начать обучение
May I see your passport?
Ona często myśli o przeszłości.
начать обучение
She often thinks about the past.
Ta ścieżka prowadzi do rzeki.
начать обучение
This path leads to the river.
Jest bardzo cierpliwy wobec dzieciach.
начать обучение
He’s very patient with children
Podoba mi się wzór na twojej sukience.
начать обучение
I like the pattern on your dress.
Muszę zapłacić rachunek za elektryczność/prąd.
начать обучение
I have to pay my electricity bill.
Wymagają zapłaty z góry.
начать обучение
They require payment in advance.
Zawarli pokój.
начать обучение
They made peace.
Sue napełniła pióro atramentem.
начать обучение
Sue filled her pen with ink.
Wpisz odpowiedzi ołówkiem.
начать обучение
Write the answers in pencil.
Potrzebuję 50 pensów.
начать обучение
I need 50 pens.
Wiele ludzi tu przychodzi.
начать обучение
A lot of people come here
To kosztuje 10 dolarów od osoby.
начать обучение
It costs 10 dollars per person.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.