OXF podstawy A2

 0    22 карточки    ironz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ancient > modern
ancient Greece
начать обучение
starodawny, starożytny, antyczny
anger
the growing anger and frustration of young unemployed people
начать обучение
gniew, wkurzenie
another
Would you like another drink?
начать обучение
jeszcze jeden, dalszy, inny
anxiety
Waiting for exam results is a time of great anxiety.
начать обучение
lęk, niepokój, obawa
Czekanie na wyniki egzaminu to czas wielkich obaw
anticipate
We don't anticipate any major problems.
начать обучение
oczekiwać, przewidywać
apart
Their birthdays are only three days apart.
начать обучение
oddalone od siebie, osobno, od siebie
apart
We're living apart now.
начать обучение
osobno, oddalone od siebie
apart from
I've finished apart from the last question.
начать обучение
oprócz, abstrahując od
apart from, as well as
You've got to help. Apart from anything else you're my brother.
начать обучение
jak również, niezależnie od
Musisz pomóc, Niezależnie od wszystkiego jesteś moim bratem
apparent
Their devotion was apparent.
начать обучение
widoczny, oczywisty
Ich oddanie było widoczne
appearance
The dog was similar in general appearance to a spaniel.
начать обучение
wygląd, pojawienie się
Pies generalnie wyglądał na spaniela
appeal
The design has to appeal to all ages and social groups.
начать обучение
apelować, przyciągać uwagę, przemawiać
Projekt musi przemawiać do wszystkich grup wiekowych i społecznych
appeal
I am appealing on behalf of the famine victims.
начать обучение
apelować, przyciągać uwagę, przemawiać
Apeluję w imieniu głodujących ofiar
appoint
She has recently been appointed to the committee.
начать обучение
powołać, wyznaczyć
Ona była ostatnio powołana do komisji
approval
Do the plans meet with your approval?
начать обучение
aprobata, zatwierdzenie
arrange
The party was arranged quickly.
начать обучение
zorganizować, zaaranżować
arrange
Can I arrange an appointment for Monday?
начать обучение
zorganizować, zaaranżować
arrangement
There are special arrangements for people working overseas.
начать обучение
układ, rozmieszczenie, umowa, porzadek
Są specjalne umowy dla ludzi pracujących za granicą
awfully
That name sounds awfully familiar.
начать обучение
strasznie, okropnie (bardzo)
available
Tickets are available free of charge from the school.
начать обучение
dostępny, osiągalny
ably
They were ably supported by the Communist Party.
начать обучение
umiejętnie; zręcznie; z wprawą; dobrze, sprawnie
regarding
She has said nothing regarding your request.
начать обучение
odnośnie, w sprawie

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.