Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

 0    21 карточка    aniaswierszcz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Dział VI
начать обучение
Section VI
Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
начать обучение
Ruling on the Declaration of Bankruptcy
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości
начать обучение
In approving the petition on a declaration of bankruptcy
sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości
начать обучение
the court shall issue a ruling on the declaration of bankruptcy
wymnienia imię i nazwisko, nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę upadłego dłużnika
начать обучение
states the name and surname, name of firm, place of residence or seat of the bankrupt debtor
określa sposób prowadzenia postępowania
начать обучение
determines the means of conducting the proceedings
określa czy i w jakim zakresie upadły będzie sprawował zarząd swoim majatkiem...
начать обучение
determines whether and to what extent the insolvent bankrupt will administer his estate...
jeżeli postępowanie będzie prowadzone z możliwością zawarcia układu...
начать обучение
in the event the proceedings are to be conducted with thw possibility of conducting a reorganization...
wzywa wierzycieli upadłego
начать обучение
summons the creditors
do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie...
начать обучение
to submit their claims in an appointed term
ujawnić
начать обучение
to disclose
księga wieczysta
начать обучение
real-estate register
wyznaczony termin
начать обучение
fixed term
sędzia komisarz
начать обучение
judge-commissioner
nadzorca sądowy
начать обучение
court supervisor
zarządca
начать обучение
receiver
system rozrachunku papierów wartościowych
начать обучение
securities settlement system
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art...
начать обучение
in the meaning of the Act as addressed...
jest skuteczne i wykonalne
начать обучение
is effective and enforceable
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
начать обучение
unless specific provisionstates otherwise
dzień wydania
начать обучение
the date of its issuance...

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.