Moja pierwsza lekcja

 0    195 карточки    janlyskawa1
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
hymn
начать обучение
anthem
władze
начать обучение
authorities
granica
начать обучение
border
gabinet
начать обучение
cabinet
obywatel
начать обучение
citizen
rada miasta
начать обучение
city council
kongres st. zj
начать обучение
congress
dyskutować o problemi
начать обучение
debate an issue
demokracja/demokratyczny
начать обучение
democracy/democratic
wybory lokalne/powszechne
начать обучение
local/general election
uprawniony do głosowania
начать обучение
eligible to vote
ambasada
начать обучение
embassy
startować w wyborach
начать обучение
fight/stand for an election
zorganizować konferencję prasową
начать обучение
give a press conference
głowa państwa
начать обучение
head of stste
ojczyzna
начать обучение
homeland
tożsamość
начать обучение
identity
lew/prawicowy
начать обучение
left/right -wing
byrmistrz
начать обучение
mayor
poseł
начать обучение
memberof parliament
mniejszość
начать обучение
minority
naród
начать обучение
nation
członek partii
начать обучение
party member
uchwalić ustawę
начать обучение
pass a law
partia polityczna
начать обучение
political party
polityk
начать обучение
politician
lokal wyborczy
начать обучение
polling station
premier
начать обучение
prime minister
poniwnie wybrać
начать обучение
re-elect
reprezentant
начать обучение
representative
rodzina królewska
начать обучение
royal family
państwo
начать обучение
state
kadencja
начать обучение
term
izba gmin
начать обучение
the house of commons
izba lordow
начать обучение
the house of lords
izba reprezentantów
начать обучение
the house of representative
głosować na
начать обучение
vote for
wybrać wybory
начать обучение
win an election
przeprowadzać reformy
начать обучение
carry out reforms
wywołać skandal
начать обучение
cause a scandal
urzednik państwowy
начать обучение
civil servant
okręg wyborczy
начать обучение
constituency
wicepremier
начать обучение
deputy prime minister
elektorat
начать обучение
electorate
stworzyć koalicję
начать обучение
form a coalition
mieć złą prase
начать обучение
get bad press
spełniać obietnicę
начать обучение
honour apromise
ujawnić informację
начать обучение
leak information
ustawodawstwo
начать обучение
legislation
kandydować na urząd
начать обучение
run for office
odbyć kadencję
начать обучение
serve a term
specjalista odpowiadajacy za wizerunek polityka
начать обучение
spin doctor
choroby zakaźne
начать обучение
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
начать обучение
encourage economic growth
zasoby finansowe
начать обучение
financial resources
utworzenie
начать обучение
formation
wywodzić się z
начать обучение
have origins in
główna siedziba
начать обучение
headquarters
siły zbrojne
начать обучение
armed forces
wojna domowa
начать обучение
civil war
cywil
начать обучение
civilian
konflikt wewnętrzny
начать обучение
domestic conflict
walki/zamieszki
начать обучение
fighting
sprawy zagraniczne
начать обучение
foreign affairs
międzynarodowy
начать обучение
international
najechać/inwazja
начать обучение
invade/invasion
interwencja wojskowa
начать обучение
military intervention
marsz protestacyjny
начать обучение
potest march
bunt
начать обучение
rebellion
poddać się
начать обучение
surrender
broń masowego rażenia
начать обучение
weapons of mass destruction
pokój na świecie
начать обучение
world peace
pociski gumowe
начать обучение
rubber bullets
wysłać/wycifać oddziały wojskowe
начать обучение
send in/withdraw troops
podpisać traktat
начать обучение
sign a treaty
powstanie
начать обучение
uprising
armatki wodne
начать обучение
water cannons
włamanie/włamywacz/włamać się
начать обучение
burglary/burglar/burgle
przestępca
начать обучение
criminal
handel/handlarz narkotykami
начать обучение
drug dealing /drug dealer
hakerstwo/haker
начать обучение
hacking/hacer
porwanie/porywacz/porwać
начать обучение
kidnapping/kidnapper/kidnap
rozbój
начать обучение
mugging
drobne przestępstwo
начать обучение
petty crime
gwałt/gwałciciel
начать обучение
rape/rapist
kradzież/ złodziej w skleje
начать обучение
shoplifting/shoplifter
kradzież
начать обучение
stealing
kradzież/złodziej
начать обучение
theft/thief
wandalizm/wandal
начать обучение
vandalism/vandal
podpalenie/podpalacz
начать обучение
arson/arsonist
dokonać zamachu/zamach/zamachoweiec
начать обучение
assassinate/assassination/assassin
santaż
начать обучение
blackmail
łapówkarstwo/łapówka
начать обучение
bribery/bribe
zakładnik
начать обучение
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
начать обучение
manslaughter
kradzież kieszonkowa
начать обучение
pickpocketing
piractwo
начать обучение
piracy
okup
начать обучение
ransom
przemyt/przemytnik
начать обучение
smuggling/smuggler
nękać/natręt/uporczywe nękanie
начать обучение
stalk/stalker/stalking
ofiara
начать обучение
victim
oskarżyć
начать обучение
accouse
być niezgodnym z prawem
начать обучение
be against the law
postawić zarzuty
начать обучение
charge
prace społeczne
начать обучение
community service
sąd
начать обучение
court
wskaźnik przestępczości
начать обучение
crime rate
obrona/bronić
начать обучение
defence/defender
naoczny świadek
начать обучение
eyewitness
iznać kogoś za winnego/niewinnego
начать обучение
find someone guilty/innocent
ukarać grzywną
начать обучение
fine for
pojść do sądu
начать обучение
go to court
niekegalny
начать обучение
illegal
uwięzienie
начать обучение
imprisonment
prowadzić śledztwo/śledztwo
начать обучение
investigate/investigation
ława przysięgłych
начать обучение
jury
przestępca
начать обучение
offender
prokurator/oskarżenie/oskarżyć
начать обучение
prosecutor/prosecution/prosecute
zgłosić przestępstwo
начать обучение
report a crime
skazać na
начать обучение
sentence to
podejrzany
начать обучение
suspect
podejrzewać o
начать обучение
suspect of
proces sądowy
начать обучение
trial
więzienie
начать обучение
gaol/jail
wydawać wyrok
начать обучение
give a verdict
na ławie askarżonych
начать обучение
in the dock
przetrzymać w areszcie śledczym
начать обучение
kee in custody
dożywotnie więzienie
начать обучение
life sentence
zeznawać
начать обучение
testify
nipełnosprawny
начать обучение
disability
dyskryminować
начать обучение
discriminate
równość
начать обучение
equality
badanie opinie publicznej
начать обучение
opinion poll
ubóstwo
начать обучение
poverty
rasizm
начать обучение
racism
uchodźca
начать обучение
refugee
problem społeczny
начать обучение
social issue
sondaż
начать обучение
survey
bezrobotny/bezrobocie
начать обучение
unemployed/unemployment
wolność słowa
начать обучение
treedom of speech
żyć poniżej granicy ubóstwa
начать обучение
live below the breadline
redystrybucja ubóstwa
начать обучение
redistribution of wealth
mieszkania chronione dla os straszych
начать обучение
sheltered accommodation
nadrobić strate
начать обучение
catch up
ekonomia
начать обучение
economics
gospodarka
начать обучение
economy
nie nadażać z
начать обучение
fall behind with
spadać
начать обучение
fall/drop
wolny rynek
начать обучение
free market
popadać w/spłacać długi
начать обучение
get into/pay off debt
zbankrutować/bankructwo
начать обучение
go bankrupt/bankruptcy
obyć sie bez luksusów
начать обучение
go without luxuries
dochód
начать обучение
income
żyć skromnie
начать обучение
live on a budget
dług publiczny
начать обучение
national debet
spłacić
начать обучение
repay
gwałtownie wzrosnąć
начать обучение
rise /increase sharply
wziąść pożyczkę
начать обучение
take out a loan
krach
начать обучение
crash
waluta
начать обучение
currency
spadek
начать обучение
downturn
tracić na wartości
начать обучение
drop in value
kurs wymiany
начать обучение
exchange rate
rynki finansowe
начать обучение
financial markets
znaleźć się w/wyjśc z recesji
начать обучение
go into/come out of recession
inflacja
начать обучение
inflation
stopy procentowe
начать обучение
interest rates
inwestycja długoterminowa
начать обучение
long-term investment
perspektywy
начать обучение
outlook
gwałtownie spadać
начать обучение
plumment
dobrobyt
начать обучение
prosperity
akcje
начать обучение
shares
giełda papierów wartościowych
начать обучение
the stock market
być nie do wytrzymania
начать обучение
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
начать обучение
be eager to do sth
troska
начать обучение
concern
pomóc komuś
начать обучение
give someone a hand
chciwy
начать обучение
greedy
sterta
начать обучение
pile
tolerować coś
начать обучение
put up with sth
pędzić
начать обучение
race
założyć
начать обучение
set up
maleński
начать обучение
tiny
w zastraszającym tempie
начать обучение
at an alarming rate
odnieść wrażenie
начать обучение
be under the impression
przeglądać książki
начать обучение
browse through books
palący problem
начать обучение
burning issue
woaść na pomysł
начать обучение
come up with an idea
środek odstraszający
начать обучение
deterrent
nie mieć pojęcia
начать обучение
have no clue
na dłuższą mete
начать обучение
in the long term
woajać wartości
начать обучение
instil values in
uprawiać zawód
начать обучение
pursue a career
przestrzegać trafycji
начать обучение
stick to traditions
wykorzystać czyjąś potrzebę
начать обучение
tap into someone’s need

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.