Medyn Kolos 1 Semestr 2 PART 2

 0    154 карточки    jjanczur
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
napaść na kogoś
начать обучение
to hector
zatrzymać kogoś na pokładzie
начать обучение
to keep sb on board
ograniczyć dostęp do zysków
начать обучение
to restrict access to benefits
Partia Niepodległości UK
начать обучение
UKIP
wymierzony w podstawy UE
начать обучение
edged into the fabric of the EU
przerobić/zmienić styl zachodniej Afryki
начать обучение
to recycle West Africa style
sortować
начать обучение
to sort
odzyskać wartościowe metale
начать обучение
to extract valuable metals
miażdżyć
начать обучение
to smash
podsycać płomienie...
начать обучение
to feed fires with fridge interiors
bogactwa z odpadów
начать обучение
riches from waste
nędzne grosze
начать обучение
pittance
ołów
начать обучение
lead
kadmowe
начать обучение
cadmian
metale ciężkie
начать обучение
heavy metals
gleba
начать обучение
soil
skażony
начать обучение
contaminated
smog
начать обучение
smog
trucizna
начать обучение
poison
gorączka złota
начать обучение
gold rush
toksyczne środowisko
начать обучение
toxic environment
30x ponad akceptowaną normę
начать обучение
30 times over accepted levels
mnóstwo testów
начать обучение
battery of tests
poziom ołowiu
начать обучение
levels of lead
przetwarzacz e-śmieci
начать обучение
e-waste processor
używana technologia
начать обучение
used tech
nielegalny ruch elektrośmieci
начать обучение
illegal traffic of e-waste
Komisja Energii Atomowej
начать обучение
Atomic Energy Commission
niewydolność nerek
начать обучение
kidney failure
zatrzymać legalny handel używanym sprzętem
начать обучение
to curb legitimate trade of use tech
popyt tłumu na filmy umarł
начать обучение
mass demand for film died
maszyna czyszcząca
начать обучение
a cleaner machine
wody rojące się od rekinów
начать обучение
shark-infested waters
założyć rękawice bokserskie
начать обучение
to put on boxing gloves
styliści korporacyjni
начать обучение
corporate make-overs
skalować wzrost
начать обучение
to scale heights
komiczna strona firmy "poproszę cheeseburgera"
начать обучение
comical website icanhas. cheeseburger company
korzenie są posadzone lokalnie
начать обучение
roots are planted locally
wyluzowany, luzacki
начать обучение
laid-back
siedziba największych firm w branży technologicznej
начать обучение
home to some biggest names in tech
rozległe miasteczko uniwersyteckie
начать обучение
a sprawling campus
przyjęte nazwy
начать обучение
established names
robić markę nazwiskiem rodzinnym
начать обучение
to make mark as household names
kiełkujący przemysł gier
начать обучение
burgeoning gaming industry
odpowiednik
начать обучение
a counterpart (California)
zmniejszyć gardłową rywalizację dla talentów
начать обучение
cut throat competition for talent
okazje są nagradzane wyróżnieniem
начать обучение
opportunities are awarded on merit
duża liczba indyjskich firm jest kontrolowana przez rodziny
начать обучение
a substantial number of Indian companies are controlled by families
bilet do dużych marzeń
начать обучение
a ticket to dream big
nagłówek
начать обучение
headline news
zdymisjonować prezydenta
начать обучение
to oust the president
radzić sobie skutecznie z głosami opozycji
начать обучение
to deal with pro-opposition voices harshly
wymagać, żądać sprawiedliwości
начать обучение
to demand justice
uwolnić więźniów
начать обучение
to release prisoners
zebrać dowody
начать обучение
to gather evidence
postawić kogoś przed sądem
начать обучение
to bring sb to justice
patent
начать обучение
a warrant
opuścić, porzucić np. kraj
начать обучение
to abandon
wypełnić pustkę przez ustanowienie nowego rządu
начать обучение
to fill in the vacuum by setting up a new government
kwestionować legalność nowej władzy
начать обучение
to question the legitimacy of new authorities
niższe potrzeby/wymagania
начать обучение
lower demand
dojść do władzy przez bunt/rewolucję
начать обучение
to come to power through mutiny
chronić czyjeś interesy
начать обучение
to protect one's interest
policja protestowa traktowana jak herosi
начать обучение
riot police were treated as heroes
flota/konwój
начать обучение
a fleet
ekonomia zmierza w przepaść
начать обучение
the economy is heading to the abyss
trafne ogłoszenie
начать обучение
relevant advert
rzecznik spółki technologicznej
начать обучение
a host of technology companies
rozpoznawanie twarzy
начать обучение
face recognition
schwytać
начать обучение
to capture
przyczyna niepokoju
начать обучение
a cause of concern
być dopasowanym
начать обучение
to be fitted
ochrona prywatności
начать обучение
privacy protection
kamera przemysłowa
начать обучение
CCTV camera
kultura obserwacji/inwigilacji
начать обучение
surveillance culture
osobiste zdjęcie/obraz
начать обучение
personal image
zbieranie danych
начать обучение
data collection
zgoda pojedyncza
начать обучение
consent of an individual
zawartość portfeli
начать обучение
contents of wallets
spojrzenie w przyszłość
начать обучение
a glimpse into the future
cechy które charakteryzują xxx
начать обучение
traits that characterise xxx
celować zaciekle
начать обучение
target keenly
czas wymiany
начать обучение
dwell time
używać metod zbierania informacji
начать обучение
to go to lengths to collect information
portale online
начать обучение
online portals
replikować świat spoza sieci
начать обучение
to replicate in the offline world
czysto
начать обучение
purely
próbować różnych środków by wyjść z traumy
начать обучение
to try different measures to get over trauma
perspektywy są jaśniejsze, lepsze
начать обучение
outlook is brighter
tempo wzrostu pozostawia w tyle to sprzed kryzysu
начать обучение
the growth rate is outpacing the one from before the crash
wzrost cen zmniejsza nasze dochody
начать обучение
price rises have squeezed our incomes
wypłaty nie nadążają ze wzrostem cen
начать обучение
the pay is keeps not up with the price increases
ekonomiczne głębokie zamrożenie
начать обучение
economic deep freeze
jak się miastu powodzi
начать обучение
how the town is faring (to fare)
były szef
начать обучение
a former head
deklarować utrzymanie niskich stóp procentowych
начать обучение
to pledge to keep the interests low
dług gospodarstw domowych
начать обучение
household debt
zmniejszyć stopy procentowe
начать обучение
to slash interest rates
kapka, odrobina, nutka
начать обучение
smidgeon
splajtować
начать обучение
to go bust
bańka mieszkanowa
начать обучение
a housing bubble
zrównoważone środki które uzdrawiają
начать обучение
sustainable drivers that drive the recovery
cena pieniądza
начать обучение
price of money
być uzależnionym od pożyczania
начать обучение
to rely on borrowing
być w stagnacji
начать обучение
to be stagnant
kiedy bilans jest naprawiony
начать обучение
when balance sheets are repaired
mieć solidną podstawę
начать обучение
to have a sound footing
powolny powrót do zdrowia (o gospodarce)
начать обучение
tepid recovery
oddawać trudne zadania komuś innemu
начать обучение
to hand over difficult tasks to sb else
wielki kryzys
начать обучение
great depression
znerwicowany przez dług
начать обучение
traumatized by debt
starzejąca się populacja
начать обучение
aging population
przerabiać
начать обучение
rework
pozbywać się
начать обучение
scrapping
powtarzane usługi
начать обучение
repeated service
kontrola
начать обучение
inspection
gwarancja
начать обучение
warranty
gafa
начать обучение
lapse
szkodzi reputacji firmy
начать обучение
damage corporate reputation
prowokuje regulacje władzy
начать обучение
provoke goverment regulation
wskrzeszać, rozbudzać
начать обучение
revive
obfity
начать обучение
bountiful
źródło zysków
начать обучение
source of profits
powojenny przemysł
начать обучение
post-war industry
postawa
начать обучение
attitude
angażować
начать обучение
involve
zakupy
начать обучение
purchasing
cały, pełny
начать обучение
entire
produkcja/wydajność
начать обучение
output
niezawodność produktów
начать обучение
product reliability
trwałość produktu
начать обучение
product durability
wzrosła stopa odkupu
начать обучение
increased repurchase rate
poprawic morale pracowników
начать обучение
improve staff morale
mniejsza rotacja pracowników
начать обучение
lower staff turnover
sprawa
начать обучение
affair
wszechstronny
начать обучение
comprehensive
pojęcie jakości
начать обучение
notion of quality
z góry wyrobiony
начать обучение
preconceived
niewzruszony
начать обучение
adamant
przekraczać oczekiwania
начать обучение
exceed expectations
subiektywnie
начать обучение
subjective
ogromny/rozległy
начать обучение
vast
szyk/ustawiać
начать обучение
array
osadzać
начать обучение
embed
obracać się
начать обучение
revolve
koncepcja
начать обучение
conception
baza klientów
начать обучение
customer base
postrzeganie
начать обучение
perception
pokój z łazienką
начать обучение
en suit bathroom
usługa ścielenia łóżek w hotelach
начать обучение
turndown service
odwołanie
начать обучение
recall
pozbyć się
начать обучение
get rid of
stan rzeczy
начать обучение
state of affair
gwarantować
начать обучение
ensure

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.