LONGMAN - Zwroty - Rozmowa z odgrywaniem roli - Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania - Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania - Kategorie

 0    111 карточки    janzup
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Musimy omówić...
начать обучение
We have to discuss... (rozpoczynanie rozmowy)
Czy możemy teraz to omówić?
начать обучение
Can we talk about it now? (rozpoczynanie rozmowy)
Cieszę się, że tu jesteś. Musimy porozmawiać.
начать обучение
I'm glad you're here. We need to talk. (rozpoczynanie rozmowy)
Czemu nie mielibyśmy/miałybyśmy...?
начать обучение
Why don't we...? (Sugerowanie)
A gdyby tak...?
начать обучение
How about...? (Sugerowanie)
Czemu by nie...?
начать обучение
Why not...? (Sugerowanie)
Więc zamiast..., moglibyśmy/mogłbyśmy...
начать обучение
So instead of..., we could... (Sugerowanie)
Myślę, że powinniśmy/powinnyśmy
начать обучение
I think we should... (Sugerowanie)
Na twoim miejscu (zrobiłbym/zrobiłabym tak)...
начать обучение
If I were you, I would... (Sugerowanie)
Oczywiście./Racja.
начать обучение
Absolutely./Of course./Right.(Zgadzanie się z rozmówcą)
W porządku, tak zróbmy.
начать обучение
OK, let's do that. (Zgadzanie się z rozmówcą)
Zgadzam się. / Też tak myślę.
начать обучение
I agree. / I think so too. (Zgadzanie się z rozmówcą)
Dobry/świetny pomysł.
начать обучение
Good / great idea. (Zgadzanie się z rozmówcą)
Nie mam nic przeciwko temu.
начать обучение
That's fine with me. (Zgadzanie się z rozmówcą)
Rozumiem, co masz na myśli, ale...
начать обучение
I see what you mean, but... / I see your point, but... (Niezgadzanie się z rozmówcą)
Przykro mi, ale zupełnie się nie zgadzam.
начать обучение
Przykro mi, ale zupełnie się nie zgadzam на английском языке
I'm afraid I don't agree at all. (Niezgadzanie się z rozmówcą)
Nie jestem co do tego przekonany/przekonana.
начать обучение
I'm not convinced about it. (Niezgadzanie się z rozmówcą)
Nie wydaje mi się, że jest to najlepszy pomysł/najlepsze rozwiązanie/najlepsza sugestia.
начать обучение
I don't think that's the best idea/solution/suggestion. (Niezgadzanie się z rozmówcą)
Ale co zrobimy/co będzie jeśli...?
начать обучение
But what if...? (Wyrażanie wątpliwości)
W cale nie jestem taki/taka pewny/pewna.
начать обучение
I'm not so sure. (Wyrażanie wątpliwości)
Czy jesteś pewny/pewna, że to dobre rozwiązanie?
начать обучение
Are you sure it's the right thing to do? (Wyrażanie wątpliwości)
Myślę, że najlepszy pomysł to...
начать обучение
I think the best idea would be to... (Wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania)
Jestem pewien/pewna, że lepiej będzie...
начать обучение
I'm sure it's better to... (Wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania)
Moim zdaniem...
начать обучение
In my opinion,... (Wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania)
Jeśli chcesz znać moje zdanie, to...
начать обучение
If you ask me,... (Wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania)
Najpierw możemy..., a potem/następnie...
начать обучение
First, we can..., and then/next... (Formułowanie planów)
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to...
начать обучение
The first thing to do is ... (Formułowanie planów)
Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży.
начать обучение
Let's hope it'll all turn out right. (Formułowanie planów)
Już nie mogę się doczekać!
начать обучение
I can't wait to start! (Formułowanie planów)
Możliwe, że...
начать обучение
It's possible that... (Wyrażanie prawdopodobieństwa)
To może (nie) być najlepszy pomysł.
начать обучение
This might (not) be the best idea. (Wyrażanie prawdopodobieństwa)
Im może się to nie spodobać.
начать обучение
The may not like it. (Wyrażanie prawdopodobieństwa)
Czy moglibyśmy/mogłybyśmy...?
начать обучение
Could we...? (Prośba o pozwolenie)
Czy uważasz, że moglibyśmy/mogłybyśmy...?
начать обучение
Do you think we could...? (Prośba o pozwolenie)
Czy mogę...?
начать обучение
May I...? (Prośba o pozwolenie)
Czy nie byłoby problemem, gdybyśmy (coś zrobili/zrobiły)...?
начать обучение
Would it be OK if we (did sth)...? (Prośba o pozwolenie)
Dobrze, w takim razie najpierw możemy..., a potem...
начать обучение
OK, so we can... first, and then... (Osiąganie kompromisu)
Zróbmy to na mój/twój sposób, dobrze?
начать обучение
Let's do it my/your way, OK? (Osiąganie kompromisu)
W takim razie zgódźmy się na...
начать обучение
So let's agree on... (Osiąganie kompromisu)
Dobrze, skoro nalegasz.
начать обучение
OK, if you insist. (Osiąganie kompromisu)
Zdjęcie przedstawia...
начать обучение
The photo shows... (Opisywanie ilustracji)
Na zdjęciu widzę...
начать обучение
In the photo I can see... (Opisywanie ilustracji)
Na zdjęciu jest/są...
начать обучение
There is/There are... in this picture. (Opisywanie ilustracji)
Po prawej/lewej stronie...
начать обучение
On the right/left... (Opisywanie ilustracji)
Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
начать обучение
On the right-/left-hand side of the picture there is/are... (Opisywanie ilustracji)
Po lewym/prawym rogu...
начать обучение
In the left/In the right hand corner... (Opisywanie ilustracji)
Na pierwszym planie/w tle...
начать обучение
In the foreground/In the background... (Opisywanie ilustracji)
W górnej/dolnej części zdjęcia jest/są...
начать обучение
In the top/bottom part of the picture there is/are... (Opisywanie ilustracji)
Ludzie na zdjęciu są...
начать обучение
The people in the photo are... (Opisywanie ilustracji)
Ludzie na zdjęciu wydają się(zadowoleni/smutni) ponieważ...
начать обучение
The people in the photo look/seem(happy/sad) because... (Interpretowanie sytuacji przedstawionej na ilustracji)
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie/na pewno są... ponieważ...
начать обучение
The people in the photo may/must be... because... (Interpretowanie sytuacji przedstawionej na ilustracji)
Jest też możliwe że...
начать обучение
It's also possible that... (Interpretowanie sytuacji przedstawionej na ilustracji)
Wygląda na to że...
начать обучение
It looks like/as if... (Interpretowanie sytuacji przedstawionej na ilustracji)
Lubię..., ponieważ...
начать обучение
I like/enjoy/love... because... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
... jest świetne ponieważ...
начать обучение
... is great because... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
Nie lubie/nie cierpię... ponieważ...
начать обучение
I don't like/can't stand/hate... because... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
Wolę(jazde na rowerze) niż(jazdę na rolkach) ponieważ...
начать обучение
I prefer (cycling) to (rollerblading) because... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
Chciałbym/Chciałabym...
начать обучение
I'd like to... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
Zamierzam...
начать обучение
I'm going to/I'm planning to/I intend to (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
W przyszłości zamierzam...
начать обучение
In the future I hope to... (Wyrażanie upodobań, preferencji i planów)
Myślę że...
начать обучение
I think... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Moim zdaniem... ponieważ
начать обучение
In my opinion... because... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Wydaje mi się że...
начать обучение
It seems to me that... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Z jednej strony/Z drugiej strony...
начать обучение
On the one hand/On the other hand... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Biorąc wszystko pod uwagę...
начать обучение
All in all... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Właściwie (to)...
начать обучение
Actually.../In fact... (Wyrażanie i uzasadnianie opinii na temat zagadnienia zasygnalizowanego na ilustracji)
Zdarzyło się to (ostatniego lata)...
начать обучение
It all happened (last summer)... (Relacjonowanie)
To było (dwa lata temu)...
начать обучение
It was (two years ago)... (Relacjonowanie)
Opowiem Pani/Panu jak pewnego razu
начать обучение
I'll tell you how I once... (Relacjonowanie)
Podczas gdy(podróżowałam)
начать обучение
While I was (travelling)... (Relacjonowanie)
Najpierw/Na początku
начать обучение
First/At the beginning (Relacjonowanie)
Potem/Później
начать обучение
Then/Afterwards (Relacjonowanie)
W międzyczasie
начать обучение
In the meantime (Relacjonowanie)
kiedy tylko
начать обучение
As soon as (Relacjonowanie)
Ostatecznie/wreszcie/na koniec
начать обучение
Finally/Eventually/In the end (Relacjonowanie)
Skończyło sie na tym że(zrobiliśmy coś)
начать обучение
We ended up(doing sth) (Relacjonowanie)
Nagle
начать обучение
Suddenly (Relacjonowanie)
Na szczęście/Na nieszczęście
начать обучение
Fortunately / Unfortunately (Relacjonowanie)
To był przyjemny/męczący dzień
начать обучение
It was a pleasant / tiring day (Relacjonowanie)
Było wspaniale/okropnie
начать обучение
We had a great/an awful time (Relacjonowanie)
Najlepsze/najgorsze w tym było to że
начать обучение
The best/worst thing about it was that... (Relacjonowanie)
Są tu trzy (miejsca) do wyboru...
начать обучение
There are three (places) to choose from ... (Przegląd zaproponowanych opcji)
Na tych trzech zdjęciach pokazane są...
начать обучение
These three photos shows... (Przegląd zaproponowanych opcji)
(Kawiarnia) po lewej/ po prawej/po środku jest
начать обучение
The (cafe) on the left/on the right/in the middle... (Przegląd zaproponowanych opcji)
Mamy do wyboru dwa (plakaty)...
начать обучение
We've got two (posters) to choose from... (Przegląd zaproponowanych opcji)
Trzy warianty, które mamy to...
начать обучение
So, three options here are... (Przegląd zaproponowanych opcji)
(Klub) jest bardziej/mniej (zatłoczony) niż (kawiarnia)
начать обучение
The (club) is more / less (crowded) than the (cafe)... (Porównanie i ocena propozycji)
Obie (kawiarnie) wydają się (atrakcyjne)
начать обучение
Both (cafes) seem (attractive) (Porównanie i ocena propozycji)
(Klub) wydaje się (Intersesujący/atrakcyjny), ale...
начать обучение
The (club) looks interesting/fun/attractive, but... (Porównanie i ocena propozycji)
Z drugiej strony
начать обучение
On the other hand, the (cafe) (Porównanie i ocena propozycji)
Jednak...
начать обучение
However... (Porównanie i ocena propozycji)
Gdyby (było zimno), (druga) propozycja byłaby lepsza.
начать обучение
If (the weather was cold), the (second) option would be better (Porównanie i ocena propozycji)
Żaden z (plakatów) nie jest idealny.
начать обучение
None/Niether of the (poster) is perfect (Porównanie i ocena propozycji).
Wolę..., ponieważ...
начать обучение
I prefer ... because ... (Wybór i jego uzasadnienie)
Myślę, że wybrałbym/wybrałabym... ponieważ
начать обучение
I think I'd choose the... because... (Wybór i jego uzasadnienie)
Ze wszystkich tych (miejsc) wybrałbym... ponieważ
начать обучение
Of all of these (places) I'd choose the... because... (Wybór i jego uzasadnienie)
Najbardziej podoba mi się..., ponieważ...
начать обучение
I like the... best, because... (Wybór i jego uzasadnienie)
... wydaje się najlepszą propozycją, ponieważ...
начать обучение
The... seems to be the best option, because... (Wybór i jego uzasadnienie)
Wybrałbym/Wybrałabym (drugi)
начать обучение
I'd go for (the second one) (Wybór i jego uzasadnienie)
(Na pewno) nie wybrałbym/wybrałabym (klubu), ponieważ...
начать обучение
I (definetly) wouldn't choose the (club), because... (Uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji)
Nie podoba mi się też (kawiarnia po lewej), ponieważ...
начать обучение
I don't like the (cafe on the left) either, because... (Uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji)
Myślę, że (kawiarnia po lewej) jest gorsza niż (ta po prawej), ponieważ...
начать обучение
I don't think the (cafe on the left) is as good as (the one one the right), beacuse... (Uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji)
(Kawiarnia) też jest miła, ale muszę wybrać jedno (miejsce) więc wybieram to.
начать обучение
The (cafe) is also nice, but I have to choose one (place) so I choose this one. (Uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji)
(Drugi plakat) nie wydaje się zbyt atrakcyjny
начать обучение
I don't find the (second poster) very attractive. (Uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji)
Jedna zaleta polega na tym, że...
начать обучение
One advantage/benefit is (that)... (Odpowiedzi na pytania)
Główna wada polega na tym, że...
начать обучение
The main disadvantage/drawback is that... (Odpowiedzi na pytania)
Myślę, że jest to ważne, ponieważ...
начать обучение
I think it's important because ... (Odpowiedzi na pytania)
Myślę, że (ludzie lubią wychodzić), ponieważ...
начать обучение
I think (people enjoy going out), because... (Odpowiedzi na pytania)
Z jednej strony..., z drugiej strony...
начать обучение
On the one hand..., on the other hand... (Odpowiedzi na pytania)
Wydaje mi się, że
начать обучение
I suppose... (Odpowiedzi na pytania)
Moim zdaniem
начать обучение
To my mind... (Odpowiedzi na pytania)

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.