Legal English: the language of contract law

 0    93 карточки    frustratka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
sporządzić umowę
начать обучение
to draft a contract
administracyjny, wykonawczy
начать обучение
Administrative
poprawki (np. do ustawy)
начать обучение
amendments
formalność
начать обучение
formality
wejść w życie
начать обучение
come into force
ustawodawstwo
начать обучение
legislation
źródło prawa
начать обучение
source of law
sporządzić ustawę
начать обучение
to draft a Bill
opracować projekt ustawy
начать обучение
draw up a Bill
przeprowadzić dyskusję nad ustawą
начать обучение
to debate a Bill
zaproponować poprawkę
начать обучение
to suggest an amendment
stworzyć nowe prawo
начать обучение
to form a new law
wydać orzeczenie
начать обучение
hand down a judgment
ustanowić nowy precedens
начать обучение
issue a new precedent
rozstrzygnąć sprawę
начать обучение
to decide a case
zaproponować coś
начать обучение
make a proposal / suggestion
głosowanie nad rozprawą
начать обучение
vote on the Bill
poprawki do ustawy
начать обучение
amendments to the Bill
wiążący
начать обучение
binding
sąd pierwszej instancji
начать обучение
court of first instance
rozróżniać
начать обучение
distinguish
wskazówka
начать обучение
guidance
precedens
начать обучение
precedent
common law
начать обучение
judge-made law
postanowienie umowy
начать обучение
contract provision
trzecia strona umowy, która jej nie podpisała, ale umowa może jej dotyczyć
начать обучение
third party to a contract
wymuszenie przestrzegania warunku umowy
начать обучение
to enforce a term
wyraźnie wskazać, że strona ma jakieś prawo
начать обучение
to expressly confer a right or a benefit upon someone
interpretacja umowy
начать обучение
the construction of a contract
interpretować
начать обучение
to construe
warunek w umowie
начать обучение
enforceable term
umowa egzekwowalna
начать обучение
enforceable contract
być członkiem określonej klasy
начать обучение
to be a member of a class
środek naprawczy za skutki naruszenia umowy (sam nie chroni przed naruszeniem)
начать обучение
a remedy for breach of contract
zakaz sądowy
начать обучение
an injunction
zobowiązanie strony naruszającej umowę do jej wykonania
начать обучение
specific performance
zamiar stworzenia stosunku prawnego
начать обучение
Intention to create a legal relationship
świadczenie
начать обучение
consideration
oferta
начать обучение
offer
przyjęcie warunków umowy
начать обучение
Acceptance
bezwzględnie nieważny
начать обучение
void in any case
nie mieć skutków
начать обучение
Have no effect
wydaje się wyłączać
начать обучение
purports to exclude
wynikający z (...) pojawiających się w toku
начать обучение
arising in the course of
użytkowanie miejsca działalności gospodarczej
начать обучение
occupation of any premises
włączyć warunek (do umowy)
начать обучение
incorporate the term
uchylenie, unieważnienie
начать обучение
revocation
odrzucenie (np. oferty)
начать обучение
rejection
kontroferta
начать обучение
counter-roffer
upływ czasu
начать обучение
lapse of time
oblat
начать обучение
offeree
wydać wyrok na korzyść powoda / pozwanego
начать обучение
To give judgment for the claimant / defendant
wysokość zobowiązania
начать обучение
the extent of an obligation
stanowić świadczenie
начать обучение
to constitute consideration
robić coś za czyjąś radą
начать обучение
to do something on someone's advice
zrobić
начать обучение
do
zrobić coś do jakiegoś terminu
начать обучение
to do sth until a certain date
pozwać za obietnicę
начать обучение
Sue on a promise
być zobowiązanym prawnie
начать обучение
to be under a legal obligation
porozumienie między stronami
начать обучение
an agreement between two parties
sprzeczny z
начать обучение
contrary to
doznać straty
начать обучение
Suffer a loss
zgoda na (np. warunki umowy)
начать обучение
Consent to (the terms of the contract)
zysk
начать обучение
profit
warunki umowy
начать обучение
terms of the contract
powód związania się umową
начать обучение
a reason for contracting
szkoda, uszczerbek
начать обучение
detriment
świadczenie wzajemne
начать обучение
reciprocal consideration
odwołać ofertę
начать обучение
to revoke an offer
odrzucić ofertę
начать обучение
to reject an offer
sprzeczny z prawem i polityką państwową
начать обучение
to be contrary to public policy or to the law in general
złożyć kontrofertę
начать обучение
to make a counter-offer
uzyskać korzyść
начать обучение
to gain a benefit
ogłosić przejęcie spółki
начать обучение
to announce the acquisition of a company
stworzyć prawnie wiążącą umowę
начать обучение
Create a legally binding contract
mieć zasądzone odszkodowanie
начать обучение
To be awarded damages
wykonanie zobowiązania
начать обучение
performance of a contract
nie wypełnić zobowiązania wynikającego z umowy
начать обучение
to fail to perform your duties under a contract
rozwiązać problem
начать обучение
to rectify a problem
przyznać prawo
начать обучение
grant someone a right to do sth
być objęty przez konkretne źródło prawa
начать обучение
Be covered by a particular law
partia towaru
начать обучение
batch of goods
wszcząć postępowanie
начать обучение
to issue proceedings
naruszyć umowę
начать обучение
to breach a contract
sprzęt na wymianę
начать обучение
replacement
niedogodność
начать обучение
inconvenience
podstawy (np. prawne)
начать обучение
grounds
odszkodowanie
начать обучение
compensation
zawiadomienie
начать обучение
notice
przyznać coś
начать обучение
admit
otrzymać (np. pieniądze) jako odszkodowanie
начать обучение
to be awarded money in damages
w zamian za
начать обучение
in exchange for
zawiadomić
начать обучение
to give notice

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.