IB 7 Istotne aktywa

 0    90 карточки    solanum
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ISTOTNE AKTYWA (s. 71)
начать обучение
VITAL ASSETS
GŁÓWNE WĄTKI
начать обучение
KEYNOTES
☆dostawa zasobów
начать обучение
☆a supply of resources
☆dostawy energii
начать обучение
☆energy supplies
☆zasoby pracy
начать обучение
☆labour resources
☆zasoby energetyczne
начать обучение
☆energy resources
☆zasoby odnawialne
начать обучение
☆renewable resources
☆nie może zostać wyczerpane
начать обучение
☆cannot be depleted
☆uszczuplać
начать обучение
☆to deplete
☆trwałe zasoby
начать обучение
☆sustainable resources
☆odnowić
начать обучение
☆to renewed
☆zarządzane lasy
начать обучение
☆managed forests
☆zasoby nieodnawialne
начать обучение
☆non-renewable resources
☆dostępna skończona ilość
начать обучение
☆a finite quantiti available
☆niedobór
начать обучение
☆scarcity
☆obawy dotyczące bezpieczeństwa
начать обучение
☆security concerns
☆nierówna dystrybucja
начать обучение
☆uneven distribution
☆globalne ocieplenie
начать обучение
☆global warming
☆pułapy i schematy handlu
начать обучение
☆cap and trade schemes
☆ograniczać wydatki
начать обучение
☆to cap
☆kupić uprawnienia do emisji Co2
начать обучение
☆to buy carbon credits
QUIZ O ZASOBACH (s. 72)
начать обучение
RESOURCES QUIZ
poziom wzrostu populacji utrzymuje się
начать обучение
level of population growth are maintained
Ilu miliardów mieszkańców będzie miał świat w 2050 roku?
начать обучение
How many billion inhabitants will the world have in 2050?
kukurydza | trzcina cukrowa | drzewa
начать обучение
maize | sugar cane | trees
Ile miast pojawi się w ciągu najbliższych 20 lat?
начать обучение
How many cities will emerge in the next 20 years?
wynik produkcji gazów cieplarnianych
начать обучение
a result of producing greenhouse gased
emisja dwutlenku węgla
начать обучение
carbon footprint
DZIAŁANIE SUSZY (s. 73)
начать обучение
RUNNING DRY
●marzyć za czymś
начать обучение
●to hanker for
●nieskrępowany
начать обучение
●untrammelled
●koić
начать обучение
●to mollify
●udobruchać
начать обучение
●to appease
najważniejszy smar światowej gospodarki
начать обучение
a critical lubricant of the global economy
pragnąć | tęsknić
начать обучение
to hanker
obawy o dostępność
начать обучение
concerns about the availability
żadnych oznak osłabienia
начать обучение
no sign of abating
♡ zmniejszać
начать обучение
♡ to abate
zmiany klimatyczne zmieniają wzorce dostępności
начать обучение
climate change is altering the patterns of availability
częstsze susze
начать обучение
more frequent droughts
nieskrępowana industrializacja
начать обучение
untrammelled industrialisation
♡ przeszkadzać | utrudniać
начать обучение
♡ to trammel
utrudnianie
начать обучение
trammelling
zanieczyszczać rzeki i warstwy wodonośne
начать обучение
contaminate rivers and aquifers
warstwa wodonośna
начать обучение
aquifer
często rażąco niedoszacowane
начать обучение
often grossly underpriced
◇ żniwa
начать обучение
◇ the harvest
uprawy wymagające wody
начать обучение
water-intensive crops
◇ uprawa
начать обучение
◇ crop
♡ marnować
начать обучение
♡ to squander
♡ stanowić
начать обучение
♡ to pose
♧ uznaniowe
начать обучение
♧ discretionary
globalna gospodarka słabnie
начать обучение
the global economy falter
♡ słabnąć
начать обучение
♡ to falter
13 metrów sześciennych
начать обучение
13 cubic metres
płytki półprzewodnikowe
начать обучение
semiconductor wafer
♧ wymagające wody
начать обучение
♧ water-intensive
♡ wybierać
начать обучение
♡ to withdraw
oddzielenie jednego litra oleju od piasków bitumicznych
начать обучение
separating one litre of oil from tar sands
piaski bitumiczne
начать обучение
tar sands
oczyszczanie ścieków
начать обучение
wastewater treatment
zwykłe public relations
начать обучение
mere public relations
♧ rzadki | ograniczony
начать обучение
♧ scarce
rzekomo redukować
начать обучение
allegedly depleting
wyczerpywać
начать обучение
to deplete
zbierać wodę deszczową
начать обучение
to harvest rainwater
nawadnianie upraw
начать обучение
to irrigate crops
oczyszczanie ścieków
начать обучение
to clean-up of wastewater
wydzielać
начать обучение
to discharge
dalekowzroczność
начать обучение
farsightedness
niestety
начать обучение
alas
kropla w morzu
начать обучение
drop in the bucket
♡ złagodzić | obniżać
начать обучение
♡to abate
♡pragnąć | wzdychać | marzyć
начать обучение
♡to hanker for
♡słabnąć
начать обучение
♡to falter
♡sądzić
начать обучение
♡to recon
♡wybierać
начать обучение
♡to withdraw
♡smołować
начать обучение
♡to tar
♡redukować | uszczuplać
начать обучение
♡to deplete
♡oczyścić | uniewinniać
начать обучение
♡to exonerate
♡nawadniać
начать обучение
♡to irrigate
♡zbierać
начать обучение
♡to harvest
♡wyładować
начать обучение
♡to discharge
♧ rzadki | rzadszy | najrzadszy
начать обучение
♧scarce | scarcer | scarcest
♡złagodzić
начать обучение
♡to alleviate
regiony obciążone brakiem wody
начать обучение
water-stressed regions
♡podwyższać
начать обучение
♡to heighten
warunki sanitarne
начать обучение
sanitation
♡ograniczać wydatki
начать обучение
♡to cap
◇granica, szczyt (np. wydatków)
granica naszych wydatków
начать обучение
◇a cap
a cap of our expenses

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.