IB 2 Despoci w zespole

 0    50 карточки    solanum
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
kreatywne kampanie plakatowe z reklamą zewnętrzną
начать обучение
creative outdoor advertising poster campaigns
praktyki są rygorystyczne
начать обучение
practices are rigorous
wszelkie staranie jest dokładane, aby włączyć...
начать обучение
every effort is made to include...
uzupełniające się umiejętności
начать обучение
complementary skills
zgodne osobowości
начать обучение
compatible personalities
zastraszanie nowego rekruta
начать обучение
the bullying of the new recruit
nękać ją przez bycie niegrzecznym
начать обучение
to harass her by being rude
krytykując jej wyniki
начать обучение
criticising her performance
obwiniając ją o bycie niegrzeczną
начать обучение
blaming her by being rude
obwiniać ją za błędy
начать обучение
blaming her for mistakes
kobieta wydaje się być inicjatorem
начать обучение
woman appears to be the instigator
inicjator tyranizowania
начать обучение
the instigator of the bulling
dobry wynik wydajności
начать обучение
a good performance record
sytuacja tyranizowania przytłacza wszystkie zespoły
przytłoczyć
начать обучение
bullying situation is putting a strain on all the teams
put a strain on something
współpracować codziennie
начать обучение
to collaborate on a daily basis
sytuacja jest szkodliwa dla
начать обучение
the situation is detrimental to
być pod ogromnym stresem
начать обучение
to be under a great deal of stress
wystawić pisemne ostrzeżenie
начать обучение
to issue written warning
zorganizować spotkanie z nimi w celu omówienia...
начать обучение
to arrange to meet them to discuss...
zwolnić inicjatora w nadziei, że...
начать обучение
to dismiss the instigator in the hope that...
ocenić zalety i ograniczenia
начать обучение
to evaluate the advantages and limitations
to po prostu ucichnie
начать обучение
that it will just blow over
zdusić ten typ zachowania w zarodku
начать обучение
to nip this type of behaviour in the bud
DECYZJA (s. 26)
начать обучение
DECISION
problem należy traktować poważnie
начать обучение
problem should be taken seriously
to wpływa w ostatecznym rozrachunku na twój wynik
начать обучение
it affects ultimately your bottom line
to wygląda na przyznanie
начать обучение
it looks like an admission
przenoszenie łobuzów gdzie indziej
начать обучение
transferring the bullies elsewhere
przywódca został zastraszony
начать обучение
leader has been intimidated
podobnie, pozbycie się członka
начать обучение
likewise, getting rid of a member
narazić zespół na niebezpieczeństwo
начать обучение
put the team in jeopardy
zwolnienie inicjatora
начать обучение
dismissing the instigator
bardziej podstępnie
начать обучение
more underhandedly
oni mogą postrzegać zwolnienie
начать обучение
they may perceive the dismissal
położyć ciężar odpowiedzialności
начать обучение
to put the onus
znak wsparcia dla ciebie
начать обучение
a mark of support for you
stawić czoła łobuzom
начать обучение
to confront the bullies
nalegać na zmianę zachowania
начать обучение
to insist on them changing their behaviour
określić, jakiego wyniku oczekujesz
начать обучение
to determine what outcome you expect
jakie wyraźne zachowanie oczekujesz
начать обучение
what explicit behaviour you expect
sprawcy będą pociągnięci do odpowiedzialności
начать обучение
the bullies will be hold accountable
zachowanie musi się zatrzymać bez względu na motyw
начать обучение
the behaviour must stop regardless of motive
doradztwo
начать обучение
counselling
wstrzymanie bonusów
начать обучение
suppression of bonuses
wstrzymać | powstrzymać
начать обучение
to suppress
legalny sposób na rozstanie z łobuzami
начать обучение
a legal way of parting company with the bullies
wszystkie prace wykonywane są w zgranych zespołach
начать обучение
all works is done in close-knit teams
zobaczyć niewłaściwe zachowanie
начать обучение
to see behaving inappropriately
wymyślić co najmniej jedno zachowanie
начать обучение
to come up with at least one behaviour
wskazać potencjalnych sprawców kłopotów
начать обучение
to point out to potential trouble makers

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.