Gospel st. John 2

 0    25 карточки    zbigniewfigaj
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there.
начать обучение
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
начать обучение
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith to him, They have no wine.
начать обучение
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.
Jesus saith to her, Woman, what have I to do with thee? my hour is not yet come.
начать обучение
Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?
His mother saith to the servants, Whatever he saith to you, do [it].
начать обучение
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
начать обучение
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jesus saith to them, Fill the waterpots with water. And they filled them to the brim.
начать обучение
Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.
And he saith to them, Draw out now, and bear to the governor of the feast. And they bore [it].
начать обучение
Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was; but the servants who drew the water knew) the governor of the feast called the bridegroom,
начать обучение
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego
And saith to him, Every man at the beginning presenteth good wine; and when men have well drank, then that which is worse: [but] thou hast kept the good wine until now.
начать обучение
i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
This beginning of miracles Jesus performed in Cana of Galilee, and manifested his glory; and his disciples believed on him.
начать обучение
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples; and they continued there not many days.
начать обучение
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
начать обучение
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
And found in the temple those that sold oxen, and sheep, and doves, and the changers of money, sitting:
начать обучение
W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
начать обучение
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
And said to them that sold doves, Take these things hence: make not my Father's house a house of merchandise.
начать обучение
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thy house hath eaten me up.
начать обучение
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
Then answered the Jews, and said to him, What sign showest thou to us, seeing that thou doest these things?
начать обучение
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
начать обучение
Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo.
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
начать обучение
Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?
But he spoke of the temple of his body.
начать обучение
On zaś mówił o świątyni swego ciała.
When therefore he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them: and they believed the scripture, and the word which Jesus had spoken.
начать обучение
Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast [day], many believed in his name, when they saw the miracles which he performed.
начать обучение
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.
But Jesus did not commit himself to them, because he knew all [men].
начать обучение
Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał
And needed not that any should testify concerning man: for he knew what was in man.
начать обучение
i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.